Cité Soleil after/Site Solèy aprè

23 04 2010

In purely physical terms, Cité Soleil was not as badly hit on January 12 as many other areas of Port-au-Prince.  Therefore, it was not prioritized for receiving aid.   As Marlène wrote in February, “Nan moman m’ap ekri w la, leta ak ONG di nan Site Solèy pa moun ki viktim.”  “At the moment that I write you this, the State and the NGOs say that the people of Cité Soleil aren’t victims.”   But this lack of prioritization ignores the fact that the community of Cité Soleil was particularly poor and marginalized before January 12, and therefore, in social and economic terms, particularly vulnerable to the earthquake and the resulting humanitarian crisis.

Nan sans fizik la, Site Solèy pat frape 12 janvye menm jan avèk kèk lot zòn Pòtoprens.  Rezon sa fe gouvenman ayisyen an pat mete l nan lis priyorite pou resevwa èd aprè evenman an.  Kom Marlène te ekri na mwa fevriye, “Nan moman m’ap ekri w la, leta ak ONG di nan Site Solèy pa gen moun ki viktim.”  Men, mank priyorite sa a meprize verite a: Site Solèy te deja viktim, sitou defavorize e gen plis ris nan sans sosyal ak ekonomik empak tranblemanntè a avek kriz imanitè ki te vin aprè tranblemanntè a.

BELOW: Tent cities on the Plas Fyète, Cité Soleil, February 2010.

ANBA: Sant debejman nan Plas Fyète, Site Solèy, Fevriye 2010. (Photo credit/kredi foto Alix)

BELOW:  Extremely precarious shelter in Cité Soleil, February 2010.
ANBA:  Ti tonnèl tre pa asire nan Site Solèy, Fevriye 2010.  (Photo credit/kredi foto Alix)

BELOW:  Children in tent communities are particularly at risk.  Cité Soleil, February 2010.
ANBA:  Timoun kap rete nan sant debejman sitou gen plis ris. (Photo credit/kredi foto Alix)

BELOW:  Temporary shelters spring up along Route 9, one of the main roads through Cité Soleil. (January 2010)
ANBA:  Titonnèl miltipliye akote Wout 9, yon wout prensipal ki travese Site Solèy. (Janvye 2010)
(photo credit/kredi foto: Marlène)

BELOW: St. Vincent de Paul Primary and Secondary School and Cultural Center in Boston, Cité Soleil.  Previously the site of grassroots community meetings.

ANBA: St. Vincent de Paul Lekòl Primè ak Sekondè ak Fwaye Kiltirel, Boston, Site Solèy.   Ansyenman, kote te konn genyen anpil reinyon oganizasyon baz lokal. (photo credit/kredi foto: Marlène)

Advertisements

Actions

Information

One response

22 01 2011
Laguerre wilgens[Scott]

mwen se Laguerre wilgens men pandan mwen ap fè mwayen 2 nan foyer culturel zanmim yo relem scott se yon bon lekol mwen kitel aprem fin fe nevyem li te kraze pandan tranbleman men li genta re bati te gen yon ti moun ki mouri ladanl nan tranbleman mesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: