Cité Soleil Before/Site Solèy avan

23 04 2010

In the shantytown community of Cité Soleil, life was precarious before the earthquake.  The following are photos of Cité Soleil before January 12, 2010.

Nan katyè popilè Site Solèy, lavi toujou te prekè, pa stab, jis avan tranblemanntè a.  Foto swivan yo te pran avan 12 janvye 2010.

Originally known as Cité Simone for the wife of Francois Duvalier, Cité Soleil expanded over the second half of the 20th century.  Its first residents were the displaced residents of the older shantytown La Saline, which burned under mysterious circumstances as Haitian industrialists sough to build  an industrial zone where La Saline was.    Many people came from the Haitian countryside to work in those industrial factories, including the now-defunct Hasco sugar refinery, the chimney of which can be seen in the distance, glimpsed from the neighborhood of Belekou (ABOVE).

Nan tan pase, sou Prezidan Franswa Divalye, Site Solèy te rele Site Simon.  Li te pote non sa a paske Madanm Divalye te rele Simon.  Site Solèy te grandi aprè 1960, lè leta a te fè tout moun nan ansyen katyè popilè Lasalin deplase a l rete nan Site a.  Yon gwo difè te detri tout Lasalin (pèsonn pa konnen kiyès ki te fè difè a) e tout rezidan Lasalin te oblije kite l.  Epi, anpil moun kite pwovens yo pou chache lavi nan faktori endistryel yo, ki ankli faktori sik Hasco (ki pa mache anko).  Chemine Hasco parèt nan foto a ki te pran nan Belekou (ANLE).

From 1999 to 2006, Cité Soleil was the site of virtual warfare among politically-positioned gangs (chimères), and between chimères and MINUSTAH peacekeepers.   The community still bears the physical and emotional scars of this violence, and also suffers from a universal reputation for violence and criminality both within Haiti and internationally, even though most residents were victims of the violence rather than perpetrators of it.

Nan epok 1999 a 2006, Site Solèy te konn fè anpil gè. anpil bandi nan zon sa a konn goumen ant yo sa vle di katye ak katye. tout moun te konnen yo sou nom sa  chimè, epi te konn gen ge ant chime yo ak MINUSTAH andedan site soley.  Kominote a toujou gen mak fisik ak emosyonel sou vyolans sa a, epitou soufri yon repitasyon inivèsel pou vyolans ak kriminalite, isit an Ayiti menm ak entenasyonalman, malgre pifò nan rezidan yo te viktim vyolans lan, tan pou kriminel.

BELOW:  Mural, Plas Fyète.  Behind the swing set, the people in the mural demand, “Aba Lavichè, Nou Vle Travay, Pa Fe Vyolans Sou Fanm, Aba Kidnaping, Nou Vle Lape, and Nou Gen Dwa Pou Nou Edike Tout Moun.”  Down with “Laviche” (literally, “life is unaffordable”), We Want to Work, Don’t Commit Violence Against Women, Dow with Kidnapping, We Want Peace, and We Should Educate Everyone.

ANBA:  Tablo sou mi a. “Aba Lavichè, Nou Vle Travay, Pa Fe Vyolans Sou Fanm, Aba Kidnaping, Nou Vle Lape, and Nou Gen Dwa Pou Nou Edike Tout Moun.”

In recent years Cité Soleil has received a great deal of attention from international organizations.  However, many of their interventions are done without input from community members. For example, many of the seemingly “modern” paved roads built by foreign development organizations are higher than the homes, which regularly leads to flooding whenever it rains.

Resanman, Site Solèy resevwa telman atansyon oganizasyon entenasyonal yo.  Epoutan, oganizasyon sa yo fè anpil pwoje san mande kominote a sa yo bezwen.   Pa egzanp, yo te konstwi anpil bel wout ki genlè “modèn” e pave ki pi wo pase kay yo, ki se yon nan kòz inondasyon le lapli tombe.

Flooding, October 2009. Inondasyon, Oktòb 2009

Flooding in Ti Ayiti October 2009. Inondasyon nan zòn Ti Ayiti Oktòb 2009

Early-morning after the rain, flooding in Belekou. Inondasyon nan Belekou gran maten aprè lapli, desanm 2009

Flooding inside Sainte Catherine Labouré Hospital – Solèy 17. Inondasyon nan Lopital Sainte Catherine Labouré -- Solèy 17.

Bailing water in Premye Site. Moun kap jete dlo in Premye Site.

BELOW: A morgue on Route National #1, which passes along the top border of Cité Soleil, advertises with a painting of a dead little girl going into God’s hands.  While this may seem to be manipulative or in poor taste, it reflects something of the precarious reality of life in this community.  November 2009.

ANBA:  Yon mòg nan Wout Nasyonal #1 (ki fè fwontyè Site Solèy anlè) fè piblisite avèk desen yon tifi mò kap antre nan men Bondye.   Petèt sa genlè degoutan oubyen manipulatè, men li reflechi reyalite danjere a ak ris ki egziste nan kominote sa a.  Novanm 2009.

BELOW: A young boy in Boston, Cité Soleil plays with a homemade kite.  December 2009.

ANBA: Yon ti gason nan Boston, Site Solèy ap jwe avèk yon kap ki li te fè li menm. Desanm 2009.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: