Where is the world going? Is the end of the world near?/Kote monn prale? Eske fen monn sa pa toupre rive?

19 05 2010

Everyone who is still alive has a goal, something they want to achieve for the future.  My goal was to become a pediatrician.  You notice I say ‘was,’ and that’s just because I can’t hold onto that goal anymore.  When you look at the situation in Haiti, becoming a doctor is no small thing.   This country didn’t offer people anything in the first place, and now it’s become worse still after the earthquake.  Many things in the country are broken, and perhaps those people who could have helped us realize our goals lost their lives in the earthquake.  When you look at all these disasters, we have ask ourselves: Where is the world going?  Is the world going to end soon?  Are plans and goals important in people’s lives anymore?  There is only one response and one person who knows the answers: it is only Jesus who can create a new world.  But it’s not yet Jesus’s reign, so in thinking about my future and the future of the country, yes, I would still like to be a pediatrician, to help everyone in need if I can.  I would like the government concern itself with and take responsibility for reconstructing the country, offer young people more means to live, and take kids off the streets.  For our country to be beautiful, for tourists to come visit and invest in our country.  For us not to die in boats trying to seek life in other countries.  But, for now, all of this is just a dream, a project for the future.

— Fabiola, age 22, Delmas.  May 2010.

Tout moun k’ap viv toujou gen yon objektif, yon kote yo vle rive oubyen yon bagay yo ta vle ye demen sètadi a lavni.  Objektif pa m se pou mwen te doktè en pediatri.  Ou remake, mwen te di te yon doktè, se tou senpleman paske objektif pa kenbe ankò.  Lè n’ap gade sitiyasyon peyi Dayiti, vin yon doktè pa yon bagay piti.  Peyi a pa ofri moun anyen deja, li vin pi mal ankò avèk tranblemann de tè ki te pase 12 janvye.  Gen anpil bagay nan peyi ki kraze, e petèt moun ki te ka plis ede n reyalize objektif pèdi lavi l nan tranbleman de tè, donk li vin difisil pou objektif reyalize.  Men tou lè w’ap gade tout dezas sa yo, nou konn poze tèt tèt nou kesyon: Kote monn prale?  Eske fen monn sa pa toupre rive? Eske projè, objektif enpòtan nan lavi yon moun?  Tout kesyon sa yo gen yon sèl repons e se yon sèl moun ki konnen, sèlman Jezi ki ka etabli yon monn nouvo.  Men an reyalis, se poko rèy Jezi, donk an reflechi pou lavni ak lavni peyi a, wi mwen toujou renmen doktè en pediatri, ede tout ki bezwen si m kapab.  Mwen ta renmen gouvènman konsène yo pran responsabilite yo, pou rekonstrui peyi, ofri jèn yo plis mwayen pou yo viv, retire timoun ki nan lari yo.  Pou peyi moun vin bèl, pou touris vizite n’ investi nan peyi nou.  Pou nou pa mouri nan bato nan al chèche lavi nan lòt peyi.  Men tout sa se yon rèv, yon projè davni.

— Fabiola, 22 an, Delma.  Me, 2010.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: