Lanmou mechan/Cruel Love

21 12 2010

Mwen sonje lè nou te fèk rankontre

Se te toujou bèl ti pawòl ki konn tonbe

Ou te menm konn di m’ an nou pataje rèv nou

Pou nou de a te ka fè youn tout antye

Jis pou lanmou nou te ka blayi kon sab lanmè

Boujonnen chak jou tankou flè dizè.

 

Ou te tèlman vle wa nan palè m’

Ou te rive poze kandida nan peyi m’

Avèk pi fò espwa w’ te konn ban m’

Jis ou rive fè m’ abandone tout fanmi m’

Bliye tout konsèy yo te konn ban m’

Ou pran m’ w’ale abite nan peyi byen lwen avè m’

 

Kote ou tounen mizisyen e wosiyòl se koris k’ap ofri

bèl melodi nan kè m’

Ou te fè m’ konprann ou se sèl asirans lavi m’

Adye lanmou… Pòdyab moun ki twò damou

Ou te di m’ an nal fè yon ti penso

San ran n’ kont ou te gentan pentire m’

 

Ala traka papa pou lave kay tè a

Ou fin ansent mwen, kounye a de pye m’ trouve l’

Nan yon sèl grenn soulye

Epi w’ vire kite m’ nan yon dezè mwen sèl

Malgre lè w te wè m’, m’ te tankou yon bèl

ti mango jon sou pye

 

Nan gade, gade ou te teke m’ ak yon ti wòch

Jiskaske ou te rive keyi m’, lè fwi sa a rive nan men w’

ou te pran l’

ou te karese l’

ou te adore l’

ou te chouchoute l’

 

Aprè sa ou te dekale l’

Ou te souse l’ byen souse

Jiskaske l’ te vin tou blanch, ou te voye l’

Nan yon gran chimen.

Tande nègan m’!

Si w pat’ konn sa jodiya, aprann sa:

Pa gen lòt kote yo kenbe chwal malen ke chimen jennen.

Tande zanman m.

 

Se lè sa a mwen wè ou ta pral montre m’

Yon bagay mwen p’at janm konnen

Sa fè m’ konprann ke lanmou se tankou

Yon montay ou monte pandan kè w’ kontan

E lè w’ap desann li ou desann avèk dlo nan je

E ke m’ kapab di ke yon moun pa ta sipoze

Dwe janm fè konfyans ak lanmou.

— PETIT-FRÈRE Assephie

*****

I remember when we’d just met

Beautiful words always fell from your lips.

You used to tell me, let’s share our dreams

For the two of us to become one.

And our love spread forth like sand from the sea,

Blossoming every day like a ten o’clock flower.

 

You wanted so to be the king of my palace,

You became a candidate to rule my land,

With the strongest hope you could give me,

Until at last you made me abandon all my family,

And forget all the advice they used to give me.

You took me and you spirited me to a far-away land,

 

Where you became a musician and a mockingbird,

A chorus singing beautiful melodies in my heart.

You made me think you were the only sure thing in my life.

Alas, love… Poor souls who are too in love!

You told me we would just make a little love.

Before I knew it, you had come inside me.

 

Oh, one can never get a dirt house clean.

You got me pregnant.  Now I find myself

With two feet in a single shoe.

And then you turn and flee, leaving me alone in this desert.

But when you first saw me, I was like

A lovely little yellow mango on a tree

 

And you looked and looked, and you hit me with a little rock

Until at last you knocked me down, until the fruit fell into your hands.

You took it.

You caressed it.

You adored it.

You called it “chouchou.”

 

Then after that you skinned it,

You sucked it until there was nothing left to suck,

Until it was colorless.  And then you threw it

In an alleyway.

Listen here, dear man of mine.

If you didn’t know this already, it’s time to learn:

You can only catch a clever horse by cornering it.

Listen here, my friend.

 

That’s when I saw you would teach me

Something I never knew before.

And so I came to understand that love is like

A mountain that you climb when you are happy,

And when you come down, you come down with tears in your eyes.

And that I can say that can say now that a person should

Never, ever have faith in love.

— PETIT-FRÈRE Assephie

Advertisements

Actions

Information

3 responses

1 02 2011
J. Salter

I had the opportunity to hear about your writing group on PRI’s The World.
Now I’ve read your poem in English (I don’t know Creole).
You write well and you should be proud of your work! Keep writing and I’m sure you will find how it can open up many doors for you!
Take care!
Jody

5 02 2011
storiesfromhaiti

(Men tradiksyon anba)

Mwen gentan tande pale gwoup ekriven an sou “The World” nan PRI. Mwen fèk li pwem pa w an angle (mwen pa pale kreyòl). Ou ekri byen; fòk ou santi w fyè de travay w! Fòk ou kontinye ekri; wap wè pita lap louvri pòt pou ou!
Pòte w byen!
Jody

9 07 2011
Chelsey

Bonswa Assephie,

M pa konnen koman pou eksprime koman m te renmen sa ou te ekri la. M te trouve li byen bèl. Se te yon istwa ki te trist se vre men li te montre m laverite. Epi pou tèt sa li te bèl anpil. M pa yon moun ki pale kreyòl nativ natal ki donk m pa t kompran toutswit sa ou te vle di ak penso a..men kounye a la m wè ekspresyon “san ran nou kont ou gen tan pentire m ” la vreman enteresan. Powèm nan te touche m anpil. Mèsi. Pa lage.

Se te fanatik ou,

Chelsey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: