Pa di w se yon bon moun/Don’t say you’re a good person

10 02 2011

Pa di w se yon bon moun

Paske w gen yon bèl fòm e yon bèl non

Pa di w se yon bon moun

Paske w’ gen yon gwo kanon

Ak yon bèl vizaj kote yon

De twa nèg ap fè yonyon

Pa pou pyes lòt ke ou.

 

Men di l lè ou pran otorite w’ lan

Pou w di nan vi pa m nan

Map montre tout kalite ladan

Ke Bondye te ban

Mwen depi lè mond la

Te fèk an mouvman an.

 

Pa di w se yon bon moun

Lè w’ap manje do pwochen w’ lan

Pa di w se yon bon moun

Lè nan pwogrè lòt ou fè rayiman

Pa di w se yon bon moun

Lè wap pwofite feblès moun nan

Pou w’ fè l pran so doum,

 

Men di l’ lè w’ap kontribye

Nan avanasman pwochen w lan

Men di l lè ou retire w nan boubye

Kritik lan pou w enpoze developman

Tout moun alawonnbo dè e eritye

Tout pèp ayisyen an

Se konsa nou kapab viv ansanm.

 

Yon bon moun se yon moun ki sansib

Yon bon moun se yon moun ki kredib

Yon bon moun se yon moun ki ka fè rèv li vin vizib.

 

— PETIT-FRÈRE Assephie

Ayiti ka sove/Haiti can be saved

31 12 2010

Granmoun:  Mezanmi, gade eta ti peyi ya, m’ sonje lontan mesye lontan se te lapè tout kote, lanati t’ap fleri, ti zwazo p’at janm sispann chante, lari nou yo, plas piblik nou yo se te bèl bagay, lanwit timoun p’at janm sispann fè lago anba bèl lalin k’ap klere.
Wouy!  Ala tris, m’ sonje lontan kote vwazinaj sete fanmi, grangou p’at konn ap trakase zantray moun paske nou tout te ini, lanmou te blayi kom larivyè nan kè nou, latè p’at janm sispann donnen, moun te gen respè pou moun, sosyete a t’ap byen fonksyone.
Mesyedam gade kounye a moun pa ka rete lavil, kouri monte nan mòn se menm bagay, peyizan tèlman koupe pyebwa pyebwa, nou preske pa gen zwazo ankò, s’ak rele kribich, pwason tout fwi lanmè pa yo fin pèdi pou tèlman sous dlo nou yo, rivyè nou yo pa an bon eta, lanati ap degrade, fatra tounen adrès nou.
Lajounen ou pè mache paske ensekirite tabli toupatou, alevwa lanwit si pòt ou pa byen klere yo prèt antre sou ou pou dechèpiye w’, jounen jodiy a chak koukouy klere pou je w’, ou grangou, sa pa regade pyès moun, tèlman kè nou vin di, vwazinay nan tan sa a, si yo konn ti kò w’ bon yo voye kidnape w, ey, ala traka papa kounye a timoun pa gade granmoun pou anyen tèlman yo fè sa yo vle, paran yo se mache byen pou m’ pa choute w’.
O, Bonbye kote sa prale, kote sa ap rive, m’ santi m’ bouke m’ santi m’ pa kab ankò, m’ sonje lontan kote…..

Jen: Wouy, madanm, kanpe la, m’ paka tande w’ ankò!  M’ santi zantray mwen ap dechire, m’ santi m’ gen doulè kou yon fanm ki prèt pou akouche, enben si se pou sa Ayiti fini vre.

Granmoun: Se pa manti nan tout sa’ m’ sot rankontre w’ la a.

Jen: Woy, ki sa pou m’ ta fè la?  Ki lwa pou m’ ta rele la pitit yo ta vin pote ‘ sekow.

Granmoun: Non, pitit mwen, non, nou eseye ak yo deja e se yo ki mete nou nan eta n’ ye la, dèfwa m’ konn di genlè se san kochon an ki fè nou enpwòp konsa, m’ fatige ak sendenden sa yo, m’ reyalize yo pa gen anyen de bon lakay yo tèlman yo mechan.

Jen: Sò w’ panse k’ dwe fèt?

Granmoun: Nou pa gen lòt bagay pou nou fè, eta ti peyi sa ye la s’on sèl moun ki ka sove l’ sèlman Bondye paske tout sosyològ, tout gran pansè di pa gen chanjman pou Ayiti, nou genlè g’on pwoblèm mantal.  Se yon refòm espirityèl ki ka lave nan venn nou vye san kochon sa e libere nou de tout vye lwa ki mare nou.

Jen: M’ m’, si m’ byen konprann kretyen yo gen anpil travay pou yo fè.

Granmoun: Wi, men se pa sèl kretyen yo non, se tout ayisyen ki dwe sispann jete fatra nan lari a, sispann koupe pyebwa, men plante pito, fè tout s’ak depann de nou e kretyen yo dwe batay anpil pou jenou yo pou pouse fòs fè nwa sa pi lwen paske ak pisans jezi-kri ki nan nou kapab.  E konsa nou va gen yon bèl Ayiti pou asire avni nou, avni fanmi nou, e avni lòt jenerasyon k’ap monte yo.

Ansanm: Wi, se pou nou pote Ayiti devan Bondye pou nou kriye ak yon sèl vwa: Libète, libète, libète.

— PETIT-FRÈRE Assephie

Lanmou mechan/Cruel Love

21 12 2010

Mwen sonje lè nou te fèk rankontre

Se te toujou bèl ti pawòl ki konn tonbe

Ou te menm konn di m’ an nou pataje rèv nou

Pou nou de a te ka fè youn tout antye

Jis pou lanmou nou te ka blayi kon sab lanmè

Boujonnen chak jou tankou flè dizè.

 

Ou te tèlman vle wa nan palè m’

Ou te rive poze kandida nan peyi m’

Avèk pi fò espwa w’ te konn ban m’

Jis ou rive fè m’ abandone tout fanmi m’

Bliye tout konsèy yo te konn ban m’

Ou pran m’ w’ale abite nan peyi byen lwen avè m’

 

Kote ou tounen mizisyen e wosiyòl se koris k’ap ofri

bèl melodi nan kè m’

Ou te fè m’ konprann ou se sèl asirans lavi m’

Adye lanmou… Pòdyab moun ki twò damou

Ou te di m’ an nal fè yon ti penso

San ran n’ kont ou te gentan pentire m’

 

Ala traka papa pou lave kay tè a

Ou fin ansent mwen, kounye a de pye m’ trouve l’

Nan yon sèl grenn soulye

Epi w’ vire kite m’ nan yon dezè mwen sèl

Malgre lè w te wè m’, m’ te tankou yon bèl

ti mango jon sou pye

 

Nan gade, gade ou te teke m’ ak yon ti wòch

Jiskaske ou te rive keyi m’, lè fwi sa a rive nan men w’

ou te pran l’

ou te karese l’

ou te adore l’

ou te chouchoute l’

 

Aprè sa ou te dekale l’

Ou te souse l’ byen souse

Jiskaske l’ te vin tou blanch, ou te voye l’

Nan yon gran chimen.

Tande nègan m’!

Si w pat’ konn sa jodiya, aprann sa:

Pa gen lòt kote yo kenbe chwal malen ke chimen jennen.

Tande zanman m.

 

Se lè sa a mwen wè ou ta pral montre m’

Yon bagay mwen p’at janm konnen

Sa fè m’ konprann ke lanmou se tankou

Yon montay ou monte pandan kè w’ kontan

E lè w’ap desann li ou desann avèk dlo nan je

E ke m’ kapab di ke yon moun pa ta sipoze

Dwe janm fè konfyans ak lanmou.

— PETIT-FRÈRE Assephie

*****

I remember when we’d just met

Beautiful words always fell from your lips.

You used to tell me, let’s share our dreams

For the two of us to become one.

And our love spread forth like sand from the sea,

Blossoming every day like a ten o’clock flower.

 

You wanted so to be the king of my palace,

You became a candidate to rule my land,

With the strongest hope you could give me,

Until at last you made me abandon all my family,

And forget all the advice they used to give me.

You took me and you spirited me to a far-away land,

 

Where you became a musician and a mockingbird,

A chorus singing beautiful melodies in my heart.

You made me think you were the only sure thing in my life.

Alas, love… Poor souls who are too in love!

You told me we would just make a little love.

Before I knew it, you had come inside me.

 

Oh, one can never get a dirt house clean.

You got me pregnant.  Now I find myself

With two feet in a single shoe.

And then you turn and flee, leaving me alone in this desert.

But when you first saw me, I was like

A lovely little yellow mango on a tree

 

And you looked and looked, and you hit me with a little rock

Until at last you knocked me down, until the fruit fell into your hands.

You took it.

You caressed it.

You adored it.

You called it “chouchou.”

 

Then after that you skinned it,

You sucked it until there was nothing left to suck,

Until it was colorless.  And then you threw it

In an alleyway.

Listen here, dear man of mine.

If you didn’t know this already, it’s time to learn:

You can only catch a clever horse by cornering it.

Listen here, my friend.

 

That’s when I saw you would teach me

Something I never knew before.

And so I came to understand that love is like

A mountain that you climb when you are happy,

And when you come down, you come down with tears in your eyes.

And that I can say that can say now that a person should

Never, ever have faith in love.

— PETIT-FRÈRE Assephie

Assephie

8 11 2010

Assephie Petit-Frère

18 years old/18 ane

Delmas 2