Fanm/Women

8 06 2011

ba yo tout non pote

di se kochon yo ye

depi yo grate vant yo kouche

 

yo bliye si fanm se wozo

se pliye yo pliye, men yo pap kase

se aliminyòm yo ye

yo pap mal pou repare, menm si yo kolboso

 

tout fanm jwe yon wòl nan sosyete

malerèz kou gran fanm

machann kafe kou segrete

nou tout gen menm signifikasyon

 

Ki se

 

F: flanbo pou tout yon nasyon

A: Angrè pou tout gason

N: noyo tout fanmi

M: mouchwa pou siye dlo nan je la mizè

 

— Claudine ST . FLEUR

************************************

they call them all kinds of names

they say they’re nothing but pigs

who lie down as soon as they scratch their bellies

 

they forget that women are reeds

that just bend and bend, but never break

they are aluminum

never too damaged to be repaired, no matter how dented

 

all women play a role in society

the poor and the esteemed,

the woman pounding coffee and the secretary

we all mean the same thing

 

which is

 

F: flanbo (bonfire) of the nation

A: angrè (fertile ground) for all men

N: noyo (seed) of the whole family

M: mouchwa (handkerchief) to wipe the tears from the eyes of misery

— Claudine ST. FLEUR

Ou se…/You are…

1 03 2011

Ou se pye bwa m’

Ou se zwazo m’

Ou se papiyon m’

Ki pou poze sou flè dizè m’

Ou se san k’ap koule nan venn mwen

Ou se soley k’ap klere tout andan m’

Ou se vyann nan kalalou tonmtonm mwen

Ou se yon sous dlo k’ap wouze kè m

M’ sonje premye woz ou te kase nan jaden n’

Ki te bonbade ak siwo myel twopikal

Ou te fè l sèvi plimo pou poudre kò m’

Komanse nan fèy rive jouk nan petal

Ou se bonè m’

Ou se malèn m’

Ou se tout sa m’ posede

Ou se tout sa m’ swete

Wi ou se… ou se lavi m’

— ST FLEUR Claudine

**************************

You are my tree

You are my bird

You are the butterfly

Who alights on my ten o’clock flower

You are the blood that flows in my veins

You are the sun that shines inside me

You are the meat in my kalalou ak tonmtonm

You are the fountain that waters my heart

I remember the first rose you picked from our garden

Dripping with the scent of tropical honey

You ran it over me to powder my body

Starting with the leaves and ending with the petals.

You are my happiness

You are my cunning

You are all I own

You are all I hope for

Yes you are … you are my life

— Claudine ST FLEUR

Claudine St. Fleur

19 02 2011

22 years old/22 an

Delmas 75

Mwen vle patisipe nan gwoup sa paske mwen wè se yon gwoup k’ap ede jèn ayisyen yo pataje konesans yo, ki gen yon rèv pou yon lòt Ayiti meyè.  Epi mwen wè gwoup sa se yon pòtinite pou nou ka pataje ide nou ak lòt moun ki pa ka kominike avèk nou.

Objektif mwen gen pou gwoup la se pouse pou pi devan avèk tout sa m konnen ki ka ede gwoup la, epi mwen ta renmen pami tout gwoup ayisyen yo, pou gwoup sa ta plis toujou ale avan ak bèl rèv ke jèn genyen ladan l.

I want to participate in this group because I see it as a group of young Haitian who share their knowledge, that have a dream for a better Haiti. I see this group as an opportunity for us to share our ideas with others, even those who cannot communicate with us.

The goal I have for the group is pushing forward,  with all the knowledge I have that can help the group, and I would like this group, among all Haitian groups, to move forward with all the beautiful dreams that the young people within it possess.

 

Lanmou Ipokrit/Hypocritical Love

17 02 2011

Lanmou ou pa ta fè m sa
Pou jan m te kwè nan ou
Pou se ou jodi a
Ki ap fè m soufri konsa

O lanmou poukisa w trennen m konsa
Mwen te panse ou t’ap retire chagren nan kè m
Men ou pi mal pase rat mòde soufle

Mwen te ouvri tout kè m ba ou rantre
Men ou te sèvi avè l pou trayi m
Pouki se lanmou ki fè m sa
Men m’ pap janm dekouraje avè w, lanmou.

— ST. FLEUR Claudine

**********************************************************************************

Love, you shouldn’t have done this to me
For all that I believed in you
For it to be you, today,
That makes me suffer so.

Oh Love, why have you dragged me so?
I thought you would remove the grief from my heart
But you worse than the rat that numbs you with its breath before it bites you.

I opened all my heart do you could come in
But you used it to betray me
Why has love done this to me?
But I will never grow discouraged with you, Love.

— Claudine ST. FLEUR

Lam Veritab/ Breadfruit

10 02 2011

Mwen menm lam veritab

Kote m’ ye gason pa bezwen bay kòb

Poutan yo pa renmen mete m’ sou tab

Epi avèk anpil moun mwen pa gen bèl ròb.

Pi gwo enmi m’ se gòl

Ki fè m’ tonbe sou sòl

Pou yo ka manje m’ pa bòl

Paske nan la sante mwen jwe gwo wòl

Depi nan tan koloni

Yo te rele m’ Arbre Véritable

Poutèt m’ itil anpil fanmi

M’ jwenn yon amou adorable.

Nan fritay mwen pa janm ret nan bak

Nan ji mwen pi bon toujou

Eh! Nan tonmtonm se pa pale

Si w poko goute m’ chache goute m’!

Claudine ST. FLEUR