Damilove — Biography/Biyografi

28 09 2010

Damilove works for the state water office in Cité Soleil.  She lives in Shada, La Plaine, and has a one-year-old daughter.  She is 30 years old.

Li travay nan biwo DINEPA/CAMEP nan Site Solèy.  Li abite Shada, e li gen yon tifi ki gen 1 an.  Li menm li gen 30 an.

There are people who think that it’s natural, there are people who think it’s sin./Gen moun ki panse se la nati gen moun ki panse se peche.

1 05 2010

I spoke with some people inside [the camps] and here’s what they said: “I think it’s God that did this to punish us because Haitians do too much evil.”  There are people who think that it’s natural, there are people who think it’s sin.  There are people who think it’s a missile that France has shot at us.  With this in mind, people spent three days in church asking God’s forgiveness.

The state doesn’t take care of anything for us on the streets, they are just there to fill their own pockets.

We are sleeping in the streets, they don’t do anything.  To this day there are still [dead] people under fallen cement and they haven’t taken them out yet.

As for my own experience, my family and I were unhurt.  We thank God because he saved us and all of our friends.  It was a huge experience, this earthquake — we had never seen anything like it.  Amid all the big problems that this country has, this is the biggest catastrophe we have lived through in our lives.  The country is completely broken, everyone is in the streets, no one knows for how long or when they will find work again.  The earthquakes continue, every day there are aftershocks, and the rain falls on those of us who are in the streets.  I need to buy a tent to sleep under with my baby daughter because the doctor says she has bronchitis.

— Damilove, 30, Shada.  March 2010.

Mwen te pale avèk kèk ladan [sant debejman yo], moun yo men sa yo di: mwen panse se Bondye ki fè sa poul ka pini nou paske Ayisyen fè tròp mal.  Gen moun ki panse se la nati gen moun ki panse se peche.  Gen moun ki panse se yon misil Lafrans lage sou yo.  Nan lide sa moun yo te fè 3 jou jèn pou yo mande Bondye padon.

Leta pa regle anyen pou noun an lari se pòch yo yo vin plen.

Nap dòmi nan lari yo pa fè anyen pou jis kounye a genyen moun ki anba beton yo poko leve yo.

Eksperyans mwen genyen ni mwen ni fanmi m nou di Bondye mesi paske l te sove nou ak tout zanmi nou yo.  Se yon gro eksperyans tranblemantè sa ye paske nou poko te jam wè yon bagay  konsa.  Malgre tout pwoblèm peyi nou te genyen sa se pi gro katastrof nou te viv nan lavi nou.  Peyi a kraze nèt tout moun nan lari; yo pa konnen pouki lè yo paske pa genyen travay anko . Tranblemantè, ap kontinye toujou chak genyin replik e lapli ap tombe sou nou nan lari ya. Mwen bezwen achte yon tant pou m ka dòmi avèk tifi mwen paske doktè a di li fè bronch.

— Damilove, 30, Shada.  Mas, 2010.