Geto/Ghetto

7 04 2011

Se la m’ grandi

Se la m’ ka ri

Se la m’aprann lavi

E tout nan m’ soude ak li

Anndan l mwen gen patnè

Ladan m’ ka mache nenpòtlè

Tout moun anndan l’ pou mwen se frè ak sè

Pou mwen yo toujou la lè malè

Menm si sa di m’ pap dòmi grangou

Vwazin nan ak mwen chanje plat chak jou

Lè youn genyen lòt pa jou lou

Pase kanmèm fòk li ba ou.

Vakans nou fè bèl chanpyona

Kay yon patnè n’al gad tele lè swa

Pale foutbòl ak bay istwa

Avan pou n’ kase randevou pou demen swa.

Manman youn se manman tout

Nan geto nou tout fè youn

Nan geto tout moun konn moun

Anndan geto nou tout se youn.

Menm si yo di li bay bandi

Men andan l’ nou tout se fanmi

Paske nou pa gen lajan

Yo ban nou move jan

Lè zòt bezwen pouvwa

Yo fè n kwè n’ap manje zwa

Men aprè se menm traka a

Li lè pou geto a gen lajwa

Menm si nou sot ba

Nou ka rive wo

Men nou pap bat ba

Paske nou se geto

E nap toujou rete geto.

— DUPALIS Élie

****************

It’s where I grew up
It’s where I can laugh
It’s where I learned about life
And my whole soul is welded to it.

Inside is where my boys are
Inside, I can walk around at any time
Everyone inside is a brother and sister to me
They’re always there when something goes wrong.

So that means I never go to sleep hungry
Neighbors share their food every day
When one has enough, no one suffers
Because everyone must give to one another.

During summer vacation, we play sports in the street
Go to friends’ houses and watch TV
Talk about soccer and tell stories
Before we make plans for tomorrow night.

The mother of one is everyone’s mother
In the ghetto, we all become one.
In the ghetto, we all know each other.
Inside the ghetto, we are all the same.

Even though they say it makes people gangsters
But inside it, we’re all family.
Because we don’t have any money
They treat us like we’re nobody.
But when those Others need power,
They make us think we’ll eat caviar
But after that, it’s just the same shit.
It’s time for the ghetto to at last know joy.

Even though we’ve started low
We can reach high
But we’ll never surrender
Because we are ghetto
And we will always be ghetto.

— Élie DUPALIS

Lè/When

23 02 2011

Lè m’ wè w’ tout andan m’ tranble
Lè kòm touche ak kò w’ tout planet yo fè kolizyon.
Lè m goute krache w’ mwen jwenn remèd pou pwazon
Lè w’ lwen se tankou m’ te nan prizon
Lè w’ bòkote m’ mwen santi m’ s’on bondye
Lè tout bagay ale, ou se sèl sa k’ rete
Lè bonèt mwen mwen chavire
Ou menm sèlman ka fè m’ poze
Ou wè lè, lèèèèeee…
M pa vle di sa
M’ pè, m’ pa vle, m’ pa vle…
Pou ta ale, m’ pa vle pou pawòl la pale
Lè m’ wè w m’ santi m’ ta fè w tounen
Yon twal, mwen m’ t’ap sizo
Ou tap melon mwen t’ap koute
Lè m’ wè w’ mwen ta manje ta manje tankou
Yon bèf ak tout kòn.

— DUPALIS Élie

*****************************************

When I see you, it makes my insides tremble.
When my body touches yours, the planets collide.
When I taste your saliva, I find the cure for poison
When you are far away, I feel like I’m in prison.
When you’re near me, I feel as though I’m with God.
When things go away, you are the only thing that stays.
When I feel my mind’s in ruins
Only you can make me calm…
You see when, when…
I don’t want to say this
I am afraid, I don’t want to, I don’t want to…
Because my words might make you leave.
When I see you, I feel that I could make you become
A piece of cloth, with me as the scissors.
You could be the melon I would cut.
When I see you, I could eat you up,
Like a cow, horns and all.

— Élie DUPALIS

Élie Dupalis

12 02 2011

Cité Soleil

Istwa pa’m/My story

5 02 2011

Mwen pat’ gen plis ke onz lane

Lè nan pòt kèm lanmou te frape

Se pat laj poum’ te bye trezone

Men byen fò nan mwen lanmou te rezone

Depi jou sa a ak li m’soude

 

Li se Emanuela, men li pa panyòl

Ak ti kèm soude tankou se te ak lakòl

Pou di lanmou mwen gen pou li pa gen dyòl

Li motive m’ pou m’ te fini lekòl

Mwen pap sispann di l’ jan m’ renmen l’an kreyòl.

 

Dis lane aprè, mwen renmen l’

Se kòm si se te yè

Depi mwen wè l m’ tankou djedje

Se m’ te genyen l’ m’ pat respekte pèson sou latè

Pou li mwen prè pou m’ fè malè

 

Si jodiya nou pa ini

Se travay lanati

Bondye kan mèm map di mèsi

Pase pou nou ta elmi

Mwen reziyen m’ pou nou zanmi

Si w’ di tèt mwen pati

M`ap di wi paske m’ toujou li, Elie.

 

— DUPALIS Elie