Fanm/Woman

12 05 2011

Fanm ou se yon nan pi bèl bagay ki egziste
Gen gason ki kon vale n
Genyen ki pa konnen l’

Depi nou la lanati fleri
Kote n pase, toujou gen vi
Lè n pa la, Djo pa djanm
Li pa miyanm
Li san nanm
L’ap mande
Ban m fanm, ban m fanm!

Gen moun k’ap kritike Djo
Paske yo pa konnen ki plezi li jwenn nan fanm
Tèlman nou presye
Mesye yo ta renmen gen yon fanm nan chak katye kote yo pase
Mwen pap jije yo
Paske se yon fanm konsa yo jwenn andan

Medanm se pa yon rezon tou non
Pou n ap mache debadeblo
Ni tou anvanyen n’ sou do
Fòk nou respekte non nou
Pou nou pa pèdi onè n.

— METELLUS Gerty

********************

Woman, you are one of the most beautiful things that exists
There are men who know our worth
There are men who don’t

When we are there, nature flourishes
Wherever we pass, there is life
When we’re not there, Joe’s not strong
He can’t eat
He has no soul
He pleads:
Give me women, give me women!

There are people who criticize Joe
Because they don’t know the pleasure he gets from women
So precious are we!
Men would like to have a woman in every neighborhood they pass through
I won’t judge them
For it’s a woman like this they find there.

But women, this is no reason
For us to strut about without a care in the world
Nor to lie back and spread our legs every moment
We must respect our name
So we don’t lose our honor.

— Gerty METELLUS

Pa jije an analize/Don’t judge, let’s analyze

20 04 2011

Kisa nou ye

Ki fè lom parey nou fè yon aksyon?

Nou toujou prè pou n fè l siki yon kondanasyon

San nou poze tèt nou kesyon

Mande n si m te nan te l sitiyasyon l

Ki reyaksyon n

Lè n gade Magalie

Tout moun ap pale 2 li

Paske li pran lavi l

Li fè l tounen yon bwat plezi

Nan simaye

Yon ponyen nan men preske chak sitwayen ayisyen

Pou li trase chimen l

Ak pwofesyon l ki se brase bwase ren

Eske n pral konpare l

Oubyen mete l ak Kristel

Ki se pitit intel

Materyèl se tout afè l epi li se yon profesyonel

Anplis, diplom li menm se rel

Mezanmi li lè, li tan

Sispann fè jijman

An chanje mantalite n

An viv nan reyalite

An chache rezon nan yon move aksyon

Pou n ka jwenn yon solisyon.

— METELLUS Gerty

********************************

What have we come to

Taking action against our fellow human beings?

We are always ready to condemn

Without first asking ourselves

Asking if we were in his place

How we would react…

Let’s take Magalie

Everyone gossips about her

Because she took control of her own life

And turned herself into a thing of delight

Spread herself around

A handful for nearly every Haitian

So — she forged her own path,

Dancing and swivelling her hips.

Are we to compare her to

Or throw in the same category with so-and-so’s daughter, Crystal?

She’s a student of life, and a professional

And her diploma is her voice.

My friends, now is the hour, it is time

To stop judging

Let’s change our mentality

Let’s live in reality

Let’s look for the reason for every bad action

So we can find a solution.

— METELLUS Gerty

Mizè timoun nan lari yo/The misery of street children

20 04 2011

Vwa m pap ase pou m pale nan zorèy tout

Ede yo tanpri an kolabore

An brase lide

Pou n ka wè si n te kapab trouve solisyon

Pwoblem timoun yo

Nan lari,

Y’ap grandi san fòmasyon

Depi 10 zan

Yo responsab tèt yo

Mwen ta ka di yo adilt

Timoun yo pa gen pèsonn

Pou yo bay tèt la manjay

Yo oblije fè tou zak

Volè

Prostitiye

Droge

Mwen dwe kritike, oubyen imilye timoun yo

Se pa fòt yo

Yo pa edike

Menm nou menm nou konn di

Chen grangou pa jwe

Pi fò pa an santé

Tèlman lavi maltrete yo

Yo pase tout sot de mati

Gen ladan yo, yo itilize pouf è vye tak malonèt.

Mesye danm an panse pou eranjman timoun yo,

Paske se yo ki avni peyi a

An verite, verite si se konsa

Lajenes ap peri sou pye.

— METELLUS Gerty

**********************

My voice alone is not enough for everyone to hear me

Help them, please, let’s collaborate

Let’s brainstorm

To see if we can come up with a solution

To the problem of street children

They are growing up untrained and unwatched

As young as ten years old

They are responsible for themselves

I would say they’re like adults.

These children have no one

To give them food

They have to do anything to get by:

Steal

Prostitute themselves

Deal drugs

I can’t criticize or humiliate these children

It’s not their fault

They’re not educated.

As the proverb goes,

The hungry dog doesn’t play.

Most of them aren’t healthy

Life mistreats them so.

They are martyred in so many ways.

Some of them are used dishonestly by others

Ladies and gentlemen, let’s think of how to bring change to the children

For if it is truly, truly so,

If things remain as they are

Haiti’s youth will die on its feet.

— Gerty METELLUS

Gerty Metellus

19 02 2011

Martissant

Mwen patisipe nan gwoup la pou m kapab montre ak tout moun ke gen jèn toujou k’ap panse, e panse ak patisipayon mwen menm ou menm rèv nou ap reyalize.  Mwen fè pati gwoup la pou mwen wè l’ap ede m panse, paske se yon gwoup ekriven.

I participate in the group so that I can show people that there are still young people who can think, and because with my participation and yours our dreams can come true.  I joined the group because it helps me think, as it is a group of writers.

Lanmou pa toujou dous/ Love is not always sweet

18 02 2011

Mwen sonje 14 fevriyè jann te fè bèl lanmou

Gade jan m te damou fou

Lè yo te konn wè n sa bay anvi pou yo tal renmen tou

Brisoukou li degringole

Mwen pat janm panse si lanmou te gen soufrans

Mwen te bal kè m san retre

Kounye a gad ki janm nan doulè

Malgre sa mpa ka pa renmen

Msye tèlman matcho

Se pa kanpe pou pa pran kou

Lè n te renmen

Li te toujou di’m se pi bèl flè lanati

Toujou ap konparem ak Roz Titanik

Kounye a se mwen ki pi komik

Pawòl ou se van

Ou se pi gwo tronpè

Pou ki mwen menm avè w

Pat ka tankou Romeo e Jilyèt

Pou ki nan lanmou n te oblije gen twou.

— METELLUS Gerty

Gerty Metellus – Biography/Biyografi

23 01 2011

Gerty Metellus

Age/Laj: 25

Martissant

Twòp poum pale/Too much for me to say

23 01 2011

Mezanmi, kitem rakontew.

Aprè 12 janvye fin pase

Tout moun te konprann ke ayisyen ta pral chanje

Ke lape ta pral renye.

Lèm byen gade bagay la vin pi dejenere

Se chak koukouj klere pou jew

Yo toujou di ke jèn se avni yon peyi

Genlè se pa pou Ayiti.

Paske okenn otorite pa janm voye je gade

jan yap depafini.

Yo lage nan lari san zanmi

San fanmi

E menm san zabri.

Kanta lidè yo menm

Y’ap goumen pou pouvwa.

Pa gen youn nou te ka gen yon ti lafwa.

Tout gen menm objektif

Plen pòch yo pou y’ale.

Suttttt, pa dim sutttt, m pap pe fòm pale

Gason renmen pale fanm mal twòp

Men genlè bliye si se nou

Menm ki manman yo

Sè yo

Marenn yo

Matant yo

Madanm yo

Epi sa pa anpeche yo di sou nou ni maltrete nou

Lè yo bezwen fanm

Yo di tout pawòl

Yo relel “mi amòl.”

Yo pale pi rèd pase moun kap preche retou kris

Jis pou yo jwenn yon ti alsiyis

Lè yo fini se gadew gade, ou wè do yo ki prale

Ou ta rele

Men w oblije pe paskew pa vle simaye

Mesye

Nou jwenn taktik la

Kanta FFD pap gen sa a.

— METELLUS Gerty

** FFD = “fin fè demake”

*************************************************************************

Too much for me to say

My friends, let me tell you.

After January 12,

Everyone thought we Haitians were going to change.

That peace could not be denied.

But the way I see things, it’s further degenerated

Everybody’s just looking out for himself.

They always say “The youth is a country’s future.”

It seems that’s not so for Haiti.

Because no authority has ever come to see

How our young people are falling apart.

They are loose in the streets, friendless,

Without family,

Even homeless.

While the country’s leaders

Just fight for power

There’s not a single one to have faith in.

They’ve all got the same goal:

To fill their pockets and get away.

“Shhhh.”  Don’t tell me “shhhhh!”  I won’t be silent; I must speak.

Men like to speak ill of women

But it seems they’ve forgotten

That it is us who are their mothers

Their sisters

Their godmothers

Their aunts

Their wives.

But that doesn’t stop them from talking about us or mistreating us.

When they need a woman,

They’ll say anything.

They’ll call you “Mi amor.”

They’ll talk with all the force of someone preaching Christ’s return

Just to make you hiss and moan.

But when they’ve finished, just you wait and watch

You’ll see them turn their backs and run away.

You would call after them,

But you have to stay silent because you don’t want to use yourself up.

Boys

We’re onto your tricks.

As for “FFD,” you can forget about it.

— METELLUS Gerty

*** FFD = “fin fè, demake” (“hit-and-run,” or leaving without saying goodbye after sex)