Fanm/Woman

12 03 2011

Yo toujou di li se manman m’

Paske non Adan te ba li se fanm

Se youn nan pi gwo kado Bondye te ka ban m’

Pou manman’m ak pou madanm m’

Wa Salomon te tèlman renmen fanm

Sèl li menm te gen mil madanm

Pa gen anyen ki pi enpòtan ke yon fanm

Pou lave ak fè manje yo toujou djanm

Wi ak tout kè m mwen renmen fanm

Paske 100 yo m’ pa t’ap gen nan’m

Se sak fè m’ap oblije kite kay manman m’

Jis pou’m al attaché ak yon fanm

Si Bondye pat kreye fanm

M’pa t’ap gen manman ni madanm

Paske se yo ki fè lanmou rive jouk andan m’

Yon fanm toujou rete fanm

Jou m ta di mwen rayi fanm

Lanmò te mèt pase pran m’

Lajounen nou se manman m’

E lanwit nou se madanm m’

Nan okazyon sa m’ pran tout san m’

Pou m’ remèsye Bondye pou manman m’

E pou m’ di Bon Fèt ak tout fanm.

— JEAN-PIERRE Junior

 

Junior Jean-Pierre

10 12 2010

Age: 20

Cité Soleil (Belekou)

Mwen lekòl kounye a, mwen nan klas filo.  Mwen anvi etidye jeni elektro-mekanik paske mwen vle vin yon moun ki kapab itil nan sosyete a demen epi rèv mwen se pou’m travay nan yon mezon machin kòm enjenyè.

Padonèm cheri/Forgive me, cheri

10 12 2010

Padonèm cheri
Menm lè mwen te ba w anpil manti
M te konn ap pale w de lavi
Poutan mwen te konn ap fè w soufri
Lè m tap pale ou tap souri
Menm nan moman n tap pran plezi.

Padonèm cheri
Nan moman sa mwen vle rejwi
Pou mwen ou se sèl fi
Lè m wè w menm tèt mwen vle pati
Si m tap chèche yon bon abri
Anba zèl ou mwen tap jwenn li.

Padonèm cheri
Lanmou’m pou ou tankou lapli
E kè w ap sèvi’m parapli
Piga w trete’m de ti egri
Menm si demen mwen pral mouri
Nan fon kè w m’ap jwenn paradi.

Padonèm cheri
Si m ta gen yon dènye pawòl pou’m di
M tap fè w konnen m avè w pou lavi
Piga ou di m ou gen kè di
Pou w pa tande tout sa m’ap di
Menm nan yon dènye soupi
M’ap di w tanpri padonèm cheri.

JEAN-PIERRE Junior

*************************

Forgive me, cheri.
Even when I told you all those lies
I was telling you about life.
However I made you suffer
When I spoke, you would smile.
In the moment, it made us happy.

Forgive me, cheri.
In that moment, I wanted to rejoice.
For me, you are the only girl.
Whenever I see you I lose my head.
If I were searching for a shelter,
Under your wings I would find it.

Forgive me, cheri.
My love for you is like the rain
And your heart is like my umbrella.
Go on and treat me like a person crazed by love.
Even if I die tomorrow
In the midst of your heart, I will find paradise.

Forgive me, cheri.
If I had to say my last words,
I would have you know that I am with you for life.
Go ahead and tell me that your heart is hard,
That you’ll never hear what I say.
Even with my final sigh,
I would tell you, please, forgive me, cheri.

Junior JEAN-PIERRE

Maladi Kolera — Cholera

29 11 2010

Mezanmi ki kote sa prale
Nan tout ti kwen pase tout moun se dlo nan je
Apre tranbleman de tè 12 janvye
Granmoun kou timoun ap kriye
Akoz fanmi ak zanmi yo ki ale

Kolera se yon maladi
Ki fè fanmi fremi
Lè n gade timoun ak granmoun kap vomi
M rele O! Bondye kòt sa soti
Dèfwa m rete m ta vle pati
Lè m wè frè m ak sè m kap soufri

Maladi sa se telman frekan
Si w pa prese li ba w katrè d tan
Li genyen yon sèl slogan
An verite nou tout ka pran l
Fò n lave men’n detanzantan
Pou n pa tonbe anba mechan

Kolera sa fè tout moun kalkilè
Si tou lè n wè yon gen dyare
Lèsansyèl se pou n reyidrate
Se pa chita plede pale
Nou sipote toujou priye
Pou kolera pa pote’n ale!!!

JEAN-PIERRE Junior

**************************************************

My god, where is this going?
Everywhere you go you see people with tears in their eyes
After the ground shook on January 12,
Old people, children are crying,
For their friends and family who are gone.

Cholera is a malady
That shocks a family.
When we see old and young vomiting,
I cry out, “Oh, God, where is this coming from?”
Sometimes I wish I could just leave,
When I see my brothers and sisters suffering.

This disease is so quick and capricious
If you don’t act fast, it’ll kill you in four hours
It’s got only one motto,
And that’s that anyone can get it.
We must wash our hands all the time
So we don’t fall into this evil thing.

This cholera is making everyone calculate.
Now, when we see someone with diarrhea
The essential thing is to rehydrate
Not to sit and plead and speak.
But we will still pray
For cholera not to take us away!!!

Junior JEAN-PIERRE