Biyografi Lo-Rushama – Biography

30 11 2010

Joseph, Lo-Rushama Marie Lynda

Age: 22 years

Occupation: Student

 

Where do you live: Village Renaissance (Commune de Cité Soleil)

My goal is to give my country valor.  To lift the face of my country.  I would like us to hold tight to the objectives of this group, so that we don’t become discouraged on our path to help young people.  I like Harlequin romances, and I love music and singing.

**************************

Laj: 22 ane

Okipasyon: etudiante

Kote ou abite: Village la Renaissance

Bi se pou m mete peyi’m an valè.  Pou m leve eskanp figi peyi’m.  Mwen ta renmen pou nou kenbe ak objektif gwoup la pou nou pa dekouraje nan wout la pou nou ede jèn.  Mwen renmen li roman arleken, mwen renmen mizik e chante anpil.

Haiti

29 11 2010

Haiti lontan ou te bèl pase lalin ak solèy
tout moun rèv yo se pou yo te genyen w nan de pla men yo paske pat gen tankou w bèl fanm sa
kounye ya tout moun ki bezwen imilye
se ou menm yo pase w anba pla pye
yo trete w pi mal pase fatra
O Haiti ki lè wa chache eskanp figi ou te genyen anvan
ki lè tout pitit ou yo ap sispan pran imilyasyon nan men pwoch antoure l yo
si nou yon ta rive konprann lòt nou ta reyalize rèv nou
soufrans nou yo ak kalamite nou yo
ta amelyore peyi nou
ta rive jwen yon espwa pou sak ap vini dèye yo
men kem ta mouri foumi ta vin pòt nouvèl ban mwen
Haiti fok soufrans ou fini yon lè paske ou pap fin deperi wap leve kanpe.
Kanpe byen w ak tout fyète w.
Haiti.

JOSEPH Lo-Rushama Marie Lynda

**********
Haiti long you were more beautiful than the moon and sun
everyone dreamt of having you in the palm of their hands because there was no woman as beautiful as you
now all the people  need humiliate you
grind you under the soles of their feet
you are treated worse than garbage
O Haiti when we seek out your face as it was before
when all your children stop taking humiliation from everything surrounding them
if we could understand others we could achieve our dreams
stop our suffering and calamities
we could improve our country
we could have hope for what lies before us
even if we die and it is only the ants that consume us who bear this news
Haiti it is time for your suffering to end time because you will stand up
Stand up with all your pride
Haiti.

Lo-Rushama Marie Lynda JOSEPH