Oksijen — Biography/Biyografi

28 09 2010

A grassroots community leader who has been living in Cité Soleil since 1977.

Yon lidè oganizasyon baz lokal, ki rete Site Solèy depi 1977.

They make their money off the misery of the people/Yo pran mizè moun yo pou yo ka fè kapital yo

10 06 2010

Before January 12, the population of Cité Soleil lived in extreme misery.  After January 12, it got even harder.  Cité Soleil is the place everyone comes to make money.  The NGOs come here to make money.  They take people’s misery in order to make capital.  I’ve been living in Cité Soleil since ’77, I know all the problems that the Cité has gone through since then….Cité Soleil is a place where a lot of money is spent but nothing ever happens.  It is the place where everyone comes to make money, to get rich.  After January 12, it got even worse.  After January 12, everyone mobilized, the international community mobilized.  Myself, I thought that things were going to change.  Au contraire!  I see things getting more difficult.  I see there’s a lot of food distribution happening, I see that.  At the beginning, it went well, but after a while things start getting looser, people started making money off it.  When you look at it, what hurts the most is that people from Cité Soleil have been working to have political representation, to have people who will represent them at the state level.  But when you see how things have turned out, that it’s those same people who are turning a profit.  Think about it, really think about it – when a person isthe premye sitwayen (first citizen) in a community, there are a lot of things that person shouldn’t do.  Then I see lots of people, the population, coming to a place to buy food cards.  There are people who took those cards and made a fortune with them.  They bought cars with them, they bought motorcycles.  They were selling a single card for 100 or 150 Haitian dollars [$13-19 US].  Something that was meant to help the people, and they were selling them, they were selling them.  I think this deserves to be changed.  This is something we need to be talking about.  This is something that cannot be hidden.  OK, we must do an inquiry to find the people who are creating disorder.  All the population would know.  Talk to the people to identify those people, and they’ll find them very quickly.  Myself, I believe – I give my promise – I blame the majistra for all of this, because it’s they who are selling the cards, and you see all these people standing to buy cards from them.  Well, that’s something that hurts a lot, as a leader who has been working on the ground for a long time, and people are in misery, in need.  I think this is something that needs to be changed.

And another thing – now in this country, NGOs are coming up like mushrooms.  And everywhere you go you see these NGOs, you may not know this, but it’s those same NGOs that are forcing people to turn a profit, so they can justify all the money they  make.  My god!  People are sleeping in  mud.  People are sleeping on garbage.  When it rains, people don’t have anywhere to sleep. I think that the most important thing now is a public housing project within Cité Soleil.  That is fundamental….I think everyone, the whole international community, everyone who wants to help this zone, must sit with the leaders of the zone, with the people of the zone, listen to the community first off, so that they know how to start working here.

— “Oxygen,” community leader from Cité Soleil, April 2010

Avan 12 janvye, popilasyon an te gentan nan yon mizè ekstrem.  Aprè 12 janvye li vin pi red.  Andan Site a se yon zòn kote ki tout moun se la pou fè kòb. ONG a, se la yo vini pou yo fè kòb, yo pran mizè moun yo pou yo ka fè kapital yo. Map viv andan Site Solèy depi ’77, mwen konn tout pwoblem Site a ap viv depi lè sa, e size patant gras avèk mè yo pè yo, moun legliz katolik yo, Site Solèy sa tap pi mal.  Aprè nou vin genyen rantre de Doktè Reginald Boulos, men aprè sa li vin pa la anko, Depi lè sa a Site Solèy se yon basyon kote anpil lajan dipanse men nou pa wè anyen ki reyalize.  Se yon zòn kote tout moun se la pou yo fè kòb yo, pou yo pi rich. Aprè 12 janvye menm, sa se pa pale sa se, sa vin pi red aprè 12 janvye.  Aprè 12 janvye, tout moun mobilize , kominote entènasyonal la mobilize, Mwen menm te kwe ke bagay yo tap chanje.  O kontrè! Mwen wè bagay yo vini pi di, pi red.  Mwen wè gen anpil distribisyon manje kap fèt sa, mwen wè l.  O komansman sa te komanse trè byen, men aprè bagay la vin lage, nan biznis, Lè nou gade, mwen menm sa ki fè m pi mal nan kesyon an, moun Site Solèy travay pou yo mete reprezantan, moun ki pou reprezantan, moun ki kapab reprezante yo o nivo leta.  Men lè nou gade nou wè bagay la vin tounen, se yo fè biznis,  Imajine, lè ou imajine w byen, lè yon moun, se premye sitwayen ou ye nan yon komin, gen yon seri de bagay ki pa dwe ap fèt.  Lè m gade anpil moun, popilasyon ap vin yon kote se pou achte, lap achte kat manje a.  Gen moun yo pran kat la, yo fè fortin avèk li,  Yo achte machinn avèk li, yo achte motosiklet, e moun yo… ap achte grenn kat 100 dola, 150 dola.  Yon bagay yo te bay pou popilasyon an, o kontrè, pou popilasyon, se achte yap achte l kounye a la.  M panse sa ta merite korije.   Sa ka merite pou yo deba fèt sou li.  Sa, se pa yon bagay ki merite kache.  OK, fòk ta gen yon ankèt pou nou mennen pou ta wè, pou ta jwenn moun sa yo ki fè dezòd sa a,  E tout popilasyon an ap konnen…ale ak popilasyon an pou yo idantifye moun yo, yap jwenn yo trè rapid.  Mwen panse mwen menm, mwen pran angajman m, mwen menm met majistra yo trè kilpab nan bagay sa a, kelkans ki te fè l, se tout ki ladan, ki ap vann kat la.  Men lè ou wè, moun yo kanpe lè moun vin achte kat la yo bay 40, 50 dola pou achte, pou pran manje a pou li.  Bon, sa, mwen menm, sa fè m mal anpil.  Se tankou yon lidè kap travay sou terenn nan lontan, e moun yon nan mizè, moun yon nan bezwen.  Mwen kwe sa se yon bagay ki merite korije.

Yon lòt bagay ankò: kounye a peyi a, vin ONG pouse tankou djondjon, tout kote ou pase se ONG, ou pat konnen, se yo menm ki bagay sa a pouse tankou djondjon, se ONG menm kap fose moun yo profèt, pou yo kapab fè abri, pou yo kapab jisitfye kòb la pi byen.  Mezanmi.  Moun yo ap dòmi nan labou.  Moun yo ap dòmi sou fatra.  Lè lapli tombe, moun yo pa gen kote pou yo dòmi.  M panse ke kounye ya la, sa ki pi enpòtan, sa, nou konnen sa, yon pwoje alojman sosyal andan Site Solèy, sa se primodyal… M panse tout moun, kominote entènasyonal la, tout moun ki vle ede zòn sa, fòk yo chita avèk lidè zòn nan, avèk popilasyon ki nan zòn nan, bay yo, tande moun yo dabò, lè yo fini, nap konnen kote pou nou premye travay.

— “Oksijen,” lidè kominotè Site Solèy, Avril 2010