Biyografi Renette – Biography

30 11 2010

Dormé, Renette

Age: 22 years

Occupation: Student

Where do you live?  Village Renaissance (Commune de Cité Soleil)

I want to participate in this group to bring valor and honor to my country, for the life of my country to change.  My objective for the group is for our message to spread through the world and to provide a framework for these young people.  My favorite kind of writing is Harlequin novels, which is to say, romance in general.

Laj: 22 ane

Okipasyon: etudiante

Kote ou abite: Vilaj Renesans

Mwen vle patisipe nan group sa a pou m’ mete peyi m’ an valè et en honnè, pou la vie peyi m chanje etc.  Objektif mwen genyen pou group la se pou mesaj la pase nan le mon antyè e pou genyen yon ankadreman avèk jèn sa yo.  Mwen renmen arleken, sa vle di romans en gro (section d’amour)

Lafanmi Pyè pechè/The Family of Pierre the Fisherman

30 11 2010

Bonjou medam e mesye, se te yon mesye yo rele Pyè: Pyè se moun Latibonit, men Pyè se te yon pechè pwason, Mesye Pyè te gen 5 timoun plis madanm li, sa fè 7 moun ki t’ap viv nan yon sèl pyès kay.

Men madan Pyè se te yon madanm sara pa gen anyen pou li vann pou ka bay timoun yo manje, pou l peye lekòl.  Non timoun yo se: 1) Pyèlin, 2) Pòl, 3) Jan, 4) Ti Mafi, 5) Ti Pyè.  Abitid travay li se te al peche pwason pou l al vann nan mache, sekèn pou li gen yon mikròb nan lanmè a, men li gen yon abitid, depi li sot peche, li toujou bay pwason pou fè manje, epi li vann rès yo.  Se te toujou konsa, kòm mwen sot di l.  Malchans pou yo, gen yon dyare ki pran yo, sò w tande a gen pwoblèm, mwen pa bezwen di w, papa ap dyare e vomi, 5 timoun yo tonbe malad tou, madanm nan ki pat la, pa gen pèson ki pou kouri lopital ak yon ladan yo, erèzman pou yo se te yon mesye yo rele Brau, men mesye sa te gen mwayen nan zòn nan se li ki te pran machinn li, epi li kouri mennen yo lopital, malchans pou Pyè li mouri, lòt 5 timoun yo poko mouri, akòz kòb Pyè mouri, kiyès ki pral bay kòb pou 5 timoun yo, manman an pa konnen sa ki rive a.

Se pandan  li fin vann Pòtoprens l’ap antre Latibonit, se lè sa l’ap pran nouvèl la, mwen pa bezwen di w koman madanm nan ye.  Madanm tonbe kriye san rete, men malerezman 4 timoun rive mouri, paske maladi a te gentan twò aji sou yo.  (Se sèl Ti Pyè ki rive sove.)  Men se konsa  tout bagay te fin pase.

Nou menm kap viv tout eveneman sa yo, fòk nou pran anpil prekosyon lè nou wè sentom.  Sa pa egzanp lè nou wè nou gen dyare ki blanch tankou dlo diri epi w’ap vomi se kouri pran sewòm oral ale nan sant sante ki pi prè w la, toujou lave men w aprè tout aktivite ke ou sot fè, fòk nou toujou trete dlo n’ap boule yo.  Mwen rete kwè se pi bon mwayen pou konbat kont maladi sila paske se yon maladi ki toujou ap fè gwo aktyalite nan peyi a.

Se te zanmi nou DORMÉ Renette

***************************

Good day ladies and gentlemen.  There was once a man named Pierre: Pierre was from the Artibonite and he was a fisherman.  Monsieur Pierre had five children and his wife; that meant seven people living in that one little house.

Here’s Madame Pierre who was a madame sara (market woman) who had nothing to sell to be able to feed her children, nor to pay for their school.  The kids’ names were: Pierreline, Paul, Jean, Ti Mafi (Little Girl), and Ti Pierre (Little Pierre).  Usually, Pierre caught fish to sell in the market, only now there were bacteria in the water.  But that’s what he was used to, so when he was done fishing he, as always kept some fish aside for his children before selling the rest.  It had always been this way, as I’ve just told you.  But, unluckily for them, they were taken with a horrible diarrhea –you’ve heard about this thing, I don’t need to tell you.  The father had diarrhea and vomiting, the five children fell sick too, and his wife wasn’t there.  There wasn’t anyone there to take them to the hospital.  Fortunately for them, there was a man named Brau who was of some means in the community, and he put them in his car and took them to the hospital.  Unfortunately for Pierre, he died.  The five children hadn’t died yet.  Pierre died because of money.  Who now was going to give money for the children?  Their mother had no idea what had happened.

When at last she came from Port-au-Prince to the Artibonite, she heard the news.  I don’t need to tell you how she reacted.  She fell down crying, unable to stop, but unfortunately four of the children had already died, as the disease had taken hold of them strongly.  (It was only Ti Pierre who was saved.)  And that his how things came to pass.

Ourselves, who are living through these events, must take precautions when we see these symptoms.  It’s not just a test when we see white diarrhea that looks like rice water, or vomiting.  You must take oral rehydration and go to the nearest health center, always wash your hands after everything you do, and always treat and boil water.  I continue to believe that this is the only way we will combat this disease which sweeping throughout the country.

This has been your friend, Renette DORMÉ.