Fèt mwen/My birthday

8 04 2011

Tout sak pat konnen, fon ti proche

Tout sak te lwen, vin fon koute

Ban m’ yon ti plas nan zorèy nou

Pou pale nou de yon gran jou

 

Se te yon 6 mas katrevenwit

Bri a te kouri nouvèl la gaye

Yon fanm ansent ki tap pouse yon pitit

Aprè anpil soufrans li rive fè yon bebe

 

Yon pitit gason ki byen kanpe

Lè yo pale avèl – li tande

Kiyès li ye, nou poko konnen

Ebyen li pa lòt ke Rolin!

 

Avan m’ rive pi lwen

Map di Granmèt la mèsi

Pou tout sa li te fè pou mwen

Pandan tout peri pesi

 

Manman m’ ki pa janm lage m’

Jodi a byen ba m koube m

Devan l pou m remèsyel

An menm tan map karese l’

 

Menm si pa gen lajan pou m achte

Anpil gwo bwason ki egziste

Depi se pa sou kabann lopital mwen kouche

Mwen pa nan prizon, map fete

 

Map pran plezi m pou m fete

Ak tout zanmi m’ ki rete

Mèsi anpil ou menm ki pòte

Lanmou pou mwen san rele

‘88 a 2011 se pa yon jwèt

Menm si w pa ka ban m chanpay ak pen bagèt

Men pou w ka fè m santi m nan fèt

Nan de ti mo w mèt di m: Bon Fèt!

— ALEXIS Rolin

****************************************************************

Anyone who doesn’t already know, draw near
All those who were far away, come and listen
Lend me your ears for a moment
So I can tell you about a momentous day.

It was March 6, 1988
The noise mounted, the news spread:
A pregnant woman was giving birth
And after lots of suffering, she at last had a baby.

A well-formed little boy
When they spoke to him, he understood!
Who was he?  Don’t you know yet?
Well, it was no one other than Rolin!

Before I go any further,
I must give the good Lord thanks
For all he’s done for me
Amidst all these troubled years.

My mother, who has never left me
Today, I must bow before her
To thank her
As I hug her

Even if I don’t have money to buy
A lot of good drinks to enjoy,
As long as I’m not lying in a hospital bed
I’m not in prison, I’m going to celebrate!

I’m going to have fun, I’m going to party
With all my friends who remain.
Thank you so much for bringing me
Love unconditionally
‘88 a 2011 is a pretty big deal
Even if you can’t give me champagne and French bread
But you can still make me feel that this is my special day
With two little words: Happy Birthday!

— Rolin ALEXIS

Pitye pou Ayiti/Pity for Haiti

21 12 2010

Gade jan Ayiti trennen lan labou

Anba men yon kolonn lougarou

Yo pito kite peyi a nan grangou

Pou yo fè politik toupatou

Ayiti tounen yon tanbou

Chak sa ki vini yo fè yon kou.

Yon peyi ap depafini

Timoun kou granmoun ap soufri

Yo pa menm panse ak avni

Demen yo ka nan kouri

Genyen kap dòmi nan lari

Pou tan yo bezwen yon abri

Menm si nou se nèg nwè

Sa pa vle di nou pa gen valè

Pa okipe moun k’ap ban revolvè

Pou ka al volè

Demen pou ka al nan lanfè.

— ALEXIS Rolin

****

Look at how Haiti is dragged through the mud

In the hands of all of these demons

Who would prefer the country to go hungry

So they can do with it as the please.

Haiti has become a drum:

Everyone who comes beats it

The country is falling apart

Children and adults alike are suffering

They can’t even imagine the future

There are even those who sleep in the streets,

For want of shelter.

Even though we are black

That doesn’t make us worthless.

Don’t pay attention to those who would give us arms

To be able to go and steal

Tomorrow, that will be the road to hell.

Rolin Alexis

10 12 2010

22 years old/22 an

Belekou, Cité Soleil

 

Mwen vle patisipe nan gwoup la pou plizyè rezon.

1e Rezon pataje ide ansanm

2e Rezon li fè reflechi byen

3e rezon li rann lespri m plis develope

Mwen ta renmen pou gwoup la avanse, pou tout deside yo reyalize, pou gwoup la pa kanpe.

 

I want to participate in the group for several reasons:

First, to share ideas together.

Second, because it helps me reflect.

Third, because it develops my spirit and intellect.

 

I would like the group to advance, for all that we decide to be realized, and for the group not to stop.

Ase pou Ayiti/Enough for Haiti

30 11 2010

Yon peyi ki chaje ak problèm
Nan yon sèl ane li sipote tout kalite doulè
12 janvye se te tranbleman de tè
Kounye a kolera frape, tout moun pè
Pou tikrik tikrak li voye w anba tè
Li pa respekte pastè ni pè.

Kolera se yon bagay ki di
Lè l pran w li fè w vomi
Ou ka gen dyare koulè dlo diri
Si w pa mache prese ou ka mouri
Pou evite kolera, yo di w bwè dlo bouyi
Ayiti vin tounen yon gren banann mi.

Chak sa ki vini yo ba n kout ba
Yon peyi ki chaje ak leta
Ou pa janm tande diskou yon kandida
Nan tan lontan se te sida
Kounye a se kesyon kolera
Depi l pran w li lage w sou bounda

Ayiti an danje
Tout moun ap mande sa sa ye
Yon peyi ki pa menm gen inite
Timoun yo pa ka manje
Kounye a nap resevwa dyare
Si n pa rele Bondye konnen nou antrave.

— ALEXIS Rolin

*******