Sherly Leconte

12 02 2011

Village de la Renaissance

Bonè ou pita/Sooner or Later

10 02 2011

Pou kounye a

Mwen kwè ke mwen pèdi w

Wi, mwen pèdi w

Tout Atlantik lan separe nou

Chak minit ki pase fè m pèdi

Yon ane de bonè.

Men yon jou kanmenm,

M’ap rejwenn ou

Menm si out a di:

Mwen se dyab, dye, sòsyè, majisyen

Sa w’ vle di a.

Menm bonè ou pita

Mwen jire w’ m’ap rejwenn ou.

Lè sa a pap gen Atlantik ankò pou ki separe nou

E chak minit ap ba yon etènite de bonè,

M’ap jwenn ou.

Wi! M’ap rejwenn ou.

Lè sa imansite nou yo ap vinn bonè nou

E pap gen soufrans ankò.

Jamè, jamè

Ni Atlantik

Ni minit

Pap separe nou ankò.

 

— LECONTE Sherly

****************

For now
I think I’ve lost you
Yes, I’ve lost you.
The whole Atlantic divides us .
Every minute that passes I lose
A year of happiness.
But one day, nonetheless,
I will join you.
Even if you say:
I am the devil, god, witch, magician
Whatever it is you say you are.
But sooner or later,
I swear to you, I will join you.
So there will be no more Atlantic to keep us apart
And every minute will become an eternity of happiness.
I will find you.
Yes! I will join you.
Then our immensity will become our happiness
And there will be suffering again.
Never, never
Neither the Atlantic
Nor time
Shall separate us.

— Sherly LECONTE

Toutouni/Naked

10 02 2011

Lè manman m t’ap fè m’

Mwen te sòti toutouni

Lè Bondye tap kreye lèzòm

Li te fè yo toutouni.

 

Mwen menm mwen santi m’ pi byen

Lè m’ toutouni

Nan pase nan tout riyèl ak tout ti koub

Ki nan kò m’ san bri.

 

Menaj mwen pi renmen wè m’ lè m toutouni

Lè m’ konsa mwen bal’ plis plezi

Depi l`wè m’ toutouni

Bouch li souri devan l’ souri.

 

Yon fanm tankou m’ lè m kanpe toutouni

Ou paka pa krezi.

 

— LECONTE Sherly

**************************************************

When my mother gave birth to me

I came out naked.

When God created Man

He made him naked.

I feel my best

When I am naked

All the little paths and curves

Of my body, without noise.
My boyfriend loves to see me when I’m naked

That’s what gives him the most pleasure.

Whenever he sees me naked

His mouth smiles to see my “smile.”

When a woman like me stands before you naked,

You can’t help but lose your mind.

– Sherley LECONTE