Yon monn kè kase/A Fearful World

11 05 2011

Patou sou latè se kè sote
Chak jou ki mete se evenman
K’ap frape nan lemonn antye
Pou elimine kretyen vivan

Sida kanpe lage de pye kole
Nan kolèt tout nasyon
Kraze biskèt lezòm san presize
Okenn koulè ras ni pozisyon

Menm jan ak tranblemanditè tache
Nan festiwèl peyi Japon
Yon chabrak ki byen pwoteje
Se Ayiti ki pa menm gen yon bon pon

Gen kote grangou ap fè moun jape
Pandan grand pwisans ap prepare gwo zam
Pou kraze tipeyi ki pa menm ka manje
Gade sa Tonton Sam fè Adam

Toupatou se lagè k’ap simaye
Nan chèche pwòp enterè
Ki fè chak jou san ap koule
Lèzòm pa itilize fòmil lapè

Mezanmi kote bagay sa yo prale
Lezòm inyore prensip lanati
Nan mete syans devan pou fè sa yo vle
Ki toujou lage yo nan kouri

Lamizè fin anraje
Nan yon monn lanfè
Kote tout moun ap rele amwe
Kilè k’ap fout gen lapè sou latè

Tande yon pati sinyati
Ayiti kapital fatra
Nepalè machann kolera
Somali peyi bacha

Lemonn kowonpi
Grand pwisans piyajè
ONG farouchè
Gade! Mwen gen poum di toujou.

*********

Throughout the world, all are anxious
Every day brings another catastrophe
Striking the world entire
And eliminating the souls who dwell upon it.

AIDS arrived and trampled upon
The chests of all its opposition
Indiscriminately shattering breastbones
Regardless of color, race, or position

Just as an earthquake gripped
Relentlessly the country of Japan.
So what of Haiti, poorly built,
If this can happen to a powerful and well-protected land?

There are places where hunger makes people bark like dogs
As the great powers take up great arms
To break those little countries that can’t even eat
Look what Uncle Sam has done to Adam.

Everywhere, war is spreading
Pursuing its own interests
And making blood run every day
Man does not use the formula for peace.

My god, what are we coming to?
Man ignores the principles of nature
Disregarding science to do as they please
Leaving us in danger, to fend for ourselves

Misery turns to rage
In a hellish world
Where everyone cries “amwe!”
When the hell will we have peace on earth?

Here are their names:
Haiti, Capital of Garbage
Nepalis, Traders of Cholera
Somalia, Country Hunger-Swollen Bellies.

World of corruption,
The great powers are looters
NGOs, ferocious jokers.
Look!  There’s still more for me to say.

— Bazelet ST. LOUIS

Nou di ase/We say “Enough”

4 02 2011

Malgre tout sa n’ap pase

Nou toujou espere

Yon jou sa ka chanje

Menm lè souf nou preske koupe.

Nou di ase

Pou sa n’ap pase

Menm lè moun ki konsène

Pa janm tande vwa n’ k’ap kriye.

Yo fè n vote

Pou Bon lespwa

Lè n’ revandike

Yo bann kout bwa.

Yo di n’ naje

Pou n’ ka soti

Bouche nen nou

Bwè dlo santi.

Sa k’ pa gen kè

Viv nan mizè

Y’ale vole

Fè kidnapè

Kilè Ayiti ap sispann viktim

Anba kolè laniti

Yon ti lapli

Nou gen moun viktim.

Tranblemanditè te komanse

Kolera men map kontinye

Anpil fanmi pa sispann kriye

Mize pèp la k’ap ogmante.

Yo di, aprè soufrans

Se delivrans

Si n’ pran konsyans

Nou gen yon chans.

Moun k’ap kriye

An nou priye

Se sèl Bondye

K’ ka delivre n.’.

— JOSEPH Dénold (G.Love)

*********************************************************

In spite of everything that has happened to us

We still hope.

Someday, this can change

Even as our breath ceases to flow.

We say “Enough”

To what has happened to us

Even as the leaders who should be concerned

Refuse to hear our voices as we cry out.

They make us vote

All in good faith.

When we assert ourselves,

They cut us down.

They tell us to swim

So that we can escape.

Hold our noses

And drink stinking water.

Those who have no hearts

Live in misery

They go out and steal

They kidnap

When will Haiti stop being a victim

Of Nature’s wrath?

Even a little rain

Makes us victims over again.

It began with the earthquake

It continues with cholera

Many families haven’t stopped crying

The people’s misery grows and grows

They say: After suffering

Comes deliverance.

If we keep our conscience

We still have a chance.

People are crying.

Let us pray.

It is only God

Who can deliver us.

— Dénold JOSEPH (G. Love)

Ayiti/Haiti

23 01 2011

Ayiti!  Ou te si tèlman bèl,
Ou te tankou yon bèl dam ki te met kèl.
Men kounye-a, ou pa menm gen valè
Men yon vye moso twèl.
O!  Ayiti cheri!

Ou ajenou tankou yon ti moun piti
Ki pa menm ka leve tèt pou fè yon ti soupi.
Tèlman y’ap fin toupizi w’.
Lè se pa gwo tranbleman de tè
Ki lage kokennchenn tristès na tout kè
Se maladi kolera
K’ap fè moun voye anwo kòm anba.

O!  Bondye Papa
Di yon mo pou nou nan bagay sa
Paske nou sot nan siklòn ki rele Toma
Ki te voye tout moun Ozabwa.
Epi ki lage tout moun nan yon gwo fè nwa.

Tanpri Bondye, fè Ayiti!
Retounen pèl dèzanti
Pou tout lòt peyi
Ta anvi vin envesti nan li
Mèsi!!!

— LAURENT Marie-Carmel

*************

Haiti! You were once so beautiful,
You were like a beautiful lady, the mistress of her own heart.
But now, you’re not even worth
An old rag, a scrap of cloth.
Oh! Darling Haiti!

You’ve fallen to your knees like a little child,
Who can’t even lift its head to sigh,
For all they they have beaten you down.

When it’s not a great earthquake.
Unleashing this terrible sadness in all of our hearts,
It is the disease they call cholera
Sending people upon the earth beneath it.
Oh! Father
Just give us a word amid all of this,
As we emerge from the hurricane called Tomas
That made us not know where to turn,
And set us all loose in darkness.

Please God, turn Haiti
Back into the Pearl of the Antilles!
So that all other countries
Will want to invest in it.
Thank you!!

— Marie-Carmel LAURENT

Ase pou Ayiti/Enough for Haiti

30 11 2010

Yon peyi ki chaje ak problèm
Nan yon sèl ane li sipote tout kalite doulè
12 janvye se te tranbleman de tè
Kounye a kolera frape, tout moun pè
Pou tikrik tikrak li voye w anba tè
Li pa respekte pastè ni pè.

Kolera se yon bagay ki di
Lè l pran w li fè w vomi
Ou ka gen dyare koulè dlo diri
Si w pa mache prese ou ka mouri
Pou evite kolera, yo di w bwè dlo bouyi
Ayiti vin tounen yon gren banann mi.

Chak sa ki vini yo ba n kout ba
Yon peyi ki chaje ak leta
Ou pa janm tande diskou yon kandida
Nan tan lontan se te sida
Kounye a se kesyon kolera
Depi l pran w li lage w sou bounda

Ayiti an danje
Tout moun ap mande sa sa ye
Yon peyi ki pa menm gen inite
Timoun yo pa ka manje
Kounye a nap resevwa dyare
Si n pa rele Bondye konnen nou antrave.

— ALEXIS Rolin

*******

Lafanmi Pyè pechè/The Family of Pierre the Fisherman

30 11 2010

Bonjou medam e mesye, se te yon mesye yo rele Pyè: Pyè se moun Latibonit, men Pyè se te yon pechè pwason, Mesye Pyè te gen 5 timoun plis madanm li, sa fè 7 moun ki t’ap viv nan yon sèl pyès kay.

Men madan Pyè se te yon madanm sara pa gen anyen pou li vann pou ka bay timoun yo manje, pou l peye lekòl.  Non timoun yo se: 1) Pyèlin, 2) Pòl, 3) Jan, 4) Ti Mafi, 5) Ti Pyè.  Abitid travay li se te al peche pwason pou l al vann nan mache, sekèn pou li gen yon mikròb nan lanmè a, men li gen yon abitid, depi li sot peche, li toujou bay pwason pou fè manje, epi li vann rès yo.  Se te toujou konsa, kòm mwen sot di l.  Malchans pou yo, gen yon dyare ki pran yo, sò w tande a gen pwoblèm, mwen pa bezwen di w, papa ap dyare e vomi, 5 timoun yo tonbe malad tou, madanm nan ki pat la, pa gen pèson ki pou kouri lopital ak yon ladan yo, erèzman pou yo se te yon mesye yo rele Brau, men mesye sa te gen mwayen nan zòn nan se li ki te pran machinn li, epi li kouri mennen yo lopital, malchans pou Pyè li mouri, lòt 5 timoun yo poko mouri, akòz kòb Pyè mouri, kiyès ki pral bay kòb pou 5 timoun yo, manman an pa konnen sa ki rive a.

Se pandan  li fin vann Pòtoprens l’ap antre Latibonit, se lè sa l’ap pran nouvèl la, mwen pa bezwen di w koman madanm nan ye.  Madanm tonbe kriye san rete, men malerezman 4 timoun rive mouri, paske maladi a te gentan twò aji sou yo.  (Se sèl Ti Pyè ki rive sove.)  Men se konsa  tout bagay te fin pase.

Nou menm kap viv tout eveneman sa yo, fòk nou pran anpil prekosyon lè nou wè sentom.  Sa pa egzanp lè nou wè nou gen dyare ki blanch tankou dlo diri epi w’ap vomi se kouri pran sewòm oral ale nan sant sante ki pi prè w la, toujou lave men w aprè tout aktivite ke ou sot fè, fòk nou toujou trete dlo n’ap boule yo.  Mwen rete kwè se pi bon mwayen pou konbat kont maladi sila paske se yon maladi ki toujou ap fè gwo aktyalite nan peyi a.

Se te zanmi nou DORMÉ Renette

***************************

Good day ladies and gentlemen.  There was once a man named Pierre: Pierre was from the Artibonite and he was a fisherman.  Monsieur Pierre had five children and his wife; that meant seven people living in that one little house.

Here’s Madame Pierre who was a madame sara (market woman) who had nothing to sell to be able to feed her children, nor to pay for their school.  The kids’ names were: Pierreline, Paul, Jean, Ti Mafi (Little Girl), and Ti Pierre (Little Pierre).  Usually, Pierre caught fish to sell in the market, only now there were bacteria in the water.  But that’s what he was used to, so when he was done fishing he, as always kept some fish aside for his children before selling the rest.  It had always been this way, as I’ve just told you.  But, unluckily for them, they were taken with a horrible diarrhea –you’ve heard about this thing, I don’t need to tell you.  The father had diarrhea and vomiting, the five children fell sick too, and his wife wasn’t there.  There wasn’t anyone there to take them to the hospital.  Fortunately for them, there was a man named Brau who was of some means in the community, and he put them in his car and took them to the hospital.  Unfortunately for Pierre, he died.  The five children hadn’t died yet.  Pierre died because of money.  Who now was going to give money for the children?  Their mother had no idea what had happened.

When at last she came from Port-au-Prince to the Artibonite, she heard the news.  I don’t need to tell you how she reacted.  She fell down crying, unable to stop, but unfortunately four of the children had already died, as the disease had taken hold of them strongly.  (It was only Ti Pierre who was saved.)  And that his how things came to pass.

Ourselves, who are living through these events, must take precautions when we see these symptoms.  It’s not just a test when we see white diarrhea that looks like rice water, or vomiting.  You must take oral rehydration and go to the nearest health center, always wash your hands after everything you do, and always treat and boil water.  I continue to believe that this is the only way we will combat this disease which sweeping throughout the country.

This has been your friend, Renette DORMÉ.

Maladi Kolera — Cholera

29 11 2010

Mezanmi ki kote sa prale
Nan tout ti kwen pase tout moun se dlo nan je
Apre tranbleman de tè 12 janvye
Granmoun kou timoun ap kriye
Akoz fanmi ak zanmi yo ki ale

Kolera se yon maladi
Ki fè fanmi fremi
Lè n gade timoun ak granmoun kap vomi
M rele O! Bondye kòt sa soti
Dèfwa m rete m ta vle pati
Lè m wè frè m ak sè m kap soufri

Maladi sa se telman frekan
Si w pa prese li ba w katrè d tan
Li genyen yon sèl slogan
An verite nou tout ka pran l
Fò n lave men’n detanzantan
Pou n pa tonbe anba mechan

Kolera sa fè tout moun kalkilè
Si tou lè n wè yon gen dyare
Lèsansyèl se pou n reyidrate
Se pa chita plede pale
Nou sipote toujou priye
Pou kolera pa pote’n ale!!!

JEAN-PIERRE Junior

**************************************************

My god, where is this going?
Everywhere you go you see people with tears in their eyes
After the ground shook on January 12,
Old people, children are crying,
For their friends and family who are gone.

Cholera is a malady
That shocks a family.
When we see old and young vomiting,
I cry out, “Oh, God, where is this coming from?”
Sometimes I wish I could just leave,
When I see my brothers and sisters suffering.

This disease is so quick and capricious
If you don’t act fast, it’ll kill you in four hours
It’s got only one motto,
And that’s that anyone can get it.
We must wash our hands all the time
So we don’t fall into this evil thing.

This cholera is making everyone calculate.
Now, when we see someone with diarrhea
The essential thing is to rehydrate
Not to sit and plead and speak.
But we will still pray
For cholera not to take us away!!!

Junior JEAN-PIERRE