Yon monn kè kase/A Fearful World

11 05 2011

Patou sou latè se kè sote
Chak jou ki mete se evenman
K’ap frape nan lemonn antye
Pou elimine kretyen vivan

Sida kanpe lage de pye kole
Nan kolèt tout nasyon
Kraze biskèt lezòm san presize
Okenn koulè ras ni pozisyon

Menm jan ak tranblemanditè tache
Nan festiwèl peyi Japon
Yon chabrak ki byen pwoteje
Se Ayiti ki pa menm gen yon bon pon

Gen kote grangou ap fè moun jape
Pandan grand pwisans ap prepare gwo zam
Pou kraze tipeyi ki pa menm ka manje
Gade sa Tonton Sam fè Adam

Toupatou se lagè k’ap simaye
Nan chèche pwòp enterè
Ki fè chak jou san ap koule
Lèzòm pa itilize fòmil lapè

Mezanmi kote bagay sa yo prale
Lezòm inyore prensip lanati
Nan mete syans devan pou fè sa yo vle
Ki toujou lage yo nan kouri

Lamizè fin anraje
Nan yon monn lanfè
Kote tout moun ap rele amwe
Kilè k’ap fout gen lapè sou latè

Tande yon pati sinyati
Ayiti kapital fatra
Nepalè machann kolera
Somali peyi bacha

Lemonn kowonpi
Grand pwisans piyajè
ONG farouchè
Gade! Mwen gen poum di toujou.

*********

Throughout the world, all are anxious
Every day brings another catastrophe
Striking the world entire
And eliminating the souls who dwell upon it.

AIDS arrived and trampled upon
The chests of all its opposition
Indiscriminately shattering breastbones
Regardless of color, race, or position

Just as an earthquake gripped
Relentlessly the country of Japan.
So what of Haiti, poorly built,
If this can happen to a powerful and well-protected land?

There are places where hunger makes people bark like dogs
As the great powers take up great arms
To break those little countries that can’t even eat
Look what Uncle Sam has done to Adam.

Everywhere, war is spreading
Pursuing its own interests
And making blood run every day
Man does not use the formula for peace.

My god, what are we coming to?
Man ignores the principles of nature
Disregarding science to do as they please
Leaving us in danger, to fend for ourselves

Misery turns to rage
In a hellish world
Where everyone cries “amwe!”
When the hell will we have peace on earth?

Here are their names:
Haiti, Capital of Garbage
Nepalis, Traders of Cholera
Somalia, Country Hunger-Swollen Bellies.

World of corruption,
The great powers are looters
NGOs, ferocious jokers.
Look!  There’s still more for me to say.

— Bazelet ST. LOUIS

Istwa m melanje ak rèv mwen yo/My history, mixed with my dreams

6 05 2011

Mwen se Ayiti.  Depi lontan mwen ekziste, mwen te toujou gen gwo solèy ki t’ap klere m men sa pat enpeche m rete fre.

Mwen te gen pye k’ap pile m, ki vle di mwen te abite pa yon bèl ras yon nasyon po wouj.

Christophe Colomb ak solda li yo te vin dekouvri m kòm yon dezyèm paradi.

Depi lè sa yo wè ke lanati mwen bèl yo wè bèl pye bwa, bèl plaj, yo tonbe de pale yo banm pot non <<Ispanyola>> ki vle di petit espay.

Epoutan se blofe yo t’ap blofe m, yo te vle gaspiye m epi piye m.

Aprè kèlke mwa yo retounen debake pa pil pa pakèt ak yon bann gwo bato pou yo ale ak sa manman yo ak papa yo te kite pou yo

Yo te mete bèl pitit mwen yo nan esklavaj nan travay fòse.  Yo fini pa mouri pase yo pat abitye, se kouche yo te konn kouche tout la senti jounen epi manje vyann boukannen.

La frans tande gen yon ti île, yon ti peyi li batay ak espanyol jiskaske yo twouve yo antant.

Yo siyen yon trete pou yo ka maltrete m.

Lè pitit mwen yo fin mouri (endyen yo) yo debake ale achte nèg an Afrik yo rantre vini ak yo sou yon gwo bato ki rele Negriye.

Nèg sa yo te vrèman imilye, maltrete, yo bay yo non esklav, ki se yon byen mèb, ki gen yon mèt.  Esklav sa yo travay du lever au coucher du soleil, yo menm konn touye yo bay bèt manje.

Tout byen m ak ekonomi mwen te repose sou do esklav sa yo nan travay nan jaden kann, nan sikreri, nan boulanjeri, kòm esklav a talan, esklav domestik.

Se yon delivrans lè dwa de lòm te deklare tout moun fèt pou viv lib pa dwe gen kesyon esklav ak mèt.

Sa pot enpeche yo kontinye.

Sou abitasyon breda te gen yon ti nonm ki te rele Toussaint li lite jouk li kapab pou wè sil te ka delivre nèg sa yo men elas lit la te mal pase olye de dyalòg se te zam li te dwe pran.

Mwen kwe dyalòg tap pi bon pou mwen paske ti rès richès ki rete yo tap ret pou pititi mwen.

Dessalines repran lit la pou pi rèd ak yon sistèm koupe tèt, boule kay, aprè seremoni nan Bwa Kayiman anpil kay boule, anpil kout zam tire.

18 novanm 1803 nan batay Ravin Akoulèv anpil blan franse tonbe, anpil richès gaspiye.

An 1804, mwen gen yon peyi.  Yon peyi ki plonje nan kriz ekonomik, kriz politik, kriz sosyal.

Kriz politik ak sosyal la fè anpil san koule. An 1805 Dessalines te touye ti rès franse sou pretèks yo se espyon ansyen metwopòl la.

E poutan yo pral touye nonm an 1806 poutèt tè li te vin ak yon sistèm gran pwopriyete tèrèn.

E poutan ti peyizan ki te libere m yo t’ap reklame ti lo tè, ti tè pa mòso  misye te kont koripsyon administrativ li te sezi tout tè san papye.

Nou konnen nèg milat yo tap mande tè papa yo te kite pou yo, milat sa yo te mete ak ti peyizan yo.

Yo te rive touye Dessalines 17 oktòb 1806.  Aprè sa te vin gen batay de Sibè mwen te vin gen 2 prezidan yon nan lwès ak sid, lòt la nan nò.  Lè nèg sa yo fin mouri, Boyer pran la relèv, li peye dèt mwen yo li reyini île la ki te divize an 2 pati kanpay de lès e kanpay lwès.

Si nou wè mwen rakonte nou tray ak tribilasyon mwen, se paske mwen bezwen chanjman.  Chanjman sou tout pwen ke se swa politik, ekonomik, sosyal.  Fòk nou respekte konstitisyon mwen an.

Ki vle di:

1.    Fòk eleksyon onèt e kredib, òganize chak fwa yon gouvènman fin pran manda li.
2.    Fòk nou sispann sistèm gwo pòch sa kraze kès leta = ogmante plis soufrans.
3.    Fòk nou kraze sistèm chomaj, chomaj sa ki lage pèp la nan zak malonèt tankou nan fè manifestasyon pou yo ka dechouke
4.    Fòk gen inivèsite ak lise pou jèn yo mwen ka edike.
5.    Fòk gen yon rekonsilasyon nasyonal pou tout moun egal e fòk ekzile nou rantre lakay pou kontinye ede m sitou nan kesyon rekonstriksyon m.

Si nou fè sa map vin pi bèl, mwen p’ap debuloze, m’ap ka konbat siklòn ak tranblemanditè.
Gen de bagay ki pase devan je m ki pa fè byen, tankou lè yon ap touye lòt oubyen lè siklòn ap fin pote pitit mwen na lanmè sa fè m mal anpil.

Mwen vle sot nan eta mwen ye ya men sa depan de nou.

Nan tèt ansanm, nan viv tankou frè ak sè, nan konn soufrans youn ak lòt n’ap rive rann mwen bèl.

Lè sa tout lòt nasyon ap vle frekante m ansi nou menm tou être ayitien veut dire avoir un drapeau.

Yon drapo ki senbolize lape, dyalòg rekonsilasyon, libète, egalite, ak fratènite.

— DUVERT Wescando

*********************************************
I am Haiti.  Long have I existed, and I have always been shone upon by the bright sun, but it never hindered me from staying cool.

Long ago, my land was trodden by many feet, which is to say that I was inhabited by a beautiful red-skinned race.

Christopher Columbus and his soldiers discovered me and found that, next to heaven, I was the closest thing to paradise.

From that moment they saw my beautiful nature, my beautiful trees and beautiful beaches, they christened me Hispaniola, which means Little Spain.

And yet it was nothing more than trickery and lies — they wanted only to lay waste to me and plunder me.

After some months they returned, they came on and all, with everything their mothers and fathers had left them.

They enslaved my beautiful children, put them to forced work.  And they all began to die, my children, because they weren’t used to that kind of work — they were used to lying around all the blessed day eating roasted meat in their paradise.

They signed a treaty so they could mistreat me.

When at last all my children, the Indians, had died, the foreigners left to go buy Africans.  They returned with them on great ships known as Négriers.

These men and women were so humiliated, abused.  They were calles slaves, which is like being an object, a piece of property with a master.  These slaves worked from sunrise to sunset, and could even be slaughted and fed to the beasts.

All of my wealth and economy rested on the backs of these slaves, working in the sugar cane fields, in the sugar factories, making bread, as “slaves of talent,” as domestic slaves.

It was salvation when the Rights of Man were declared, sayng that everyone should live free, that there would no longer be slaves and masters.

This was the beginning of the end of slavery in Haiti.

On Breda’s plantation there lived a man named Toussaint.  He fought as hard as he was able to deliver his countrymen from slavery, but alas, the struggle was greater than his ability to create dialogue, and in the end he had to take up arms instead.

I think that dialogue would have been better for me than armed struggled, because what remained of my riches would have been better preserved for my children.

Dessalines, again, took up the struggle for a better system.  He beheaded, burned houses.  After the ceremony at Bois Caiman, many homes were burned; many shots were fired.

On November 18, 1803, at the battle of Ravine-à-Couleuvres, many French fell, and many of my riches were destroyed.

In 1804, I was born a country.  A country plunged into economic crises, political crises, social crises.

The political and social crises made a lot of blood flow.  In 1805, Dessalines killed what remained of the French on the pretext that they were spies of the former métropole.

However, he too would be killed, in 1806, because of his land reform policies.

And nonetheless, the small peasants who had liberated me claimed my land as their own, and Dessalines was against administrative corruption and seized all the ownerless land to be controlled by the state.

We knew the mulatres would demand the land their fathers had left for them, and those mulatres joined forces with the small peasants.

They killed Dessalines on October 17, 1806.  After that, there was the Battle of Sibert, and I had two presidents, one in the west and the south, and one in the north.  When they at last died, Boyer took advantage of this respite to pay my debts off and reunite the island that had been divided in two.

If you see that I am telling of my trials and tribulations, it’s because I yearn for change.  Change in all realms, political, economic, and social.  You must respect my constitution.

Which is to say:

1.  Elections must be honest and credible, organized every time a government has finished its mandate.
2.  We must stop this system of politicians filling their pockets from state coffers; it only leads to more suffering.
3.  We must break this system of unemployment.  Unemployment leads people to commit dishonest acts, to protest in the streets, to engage in violent dechoukaj.
4.  We must have universities and high schools so my young people can be educated.
5.  We must have a national reconciliation so everyone can be equal, and the dyaspora should come home so they can help me, especially in this period of my reconstruction.

If we do all this, I will become more beautiful, I will not fall apart, I will be able to withstand hurricanes and earthquakes.

There are things that pass before me that hurt me — when people kill one another, or when hurricanes carry my children out to sea, this hurts me greatly.

I want to escape from this state I am in now, but that depends on you.

In putting your heads together, in living as brothers and sisters, in knowing one another’s suffering, you will make me more beautiful.

And when that happens, other countries will flock to me, your desires will be realized, and being Haitian will mean having a flag.

A flag which symbolizes peace, reconciliatory dialogue, liberty, equality, and brotherhood.

— Wescando DUVERT

Ayiti di wi, Ayiti nan chimen libète/Haiti says yes, Haiti on the path to liberty

20 04 2011

Ayiti peyi ki te pi bèl nan tout Anti

Sou tou la koloni

Jodi a li depafini afòs li pase mati anba

Men gro peyi depi lontan kap fè l soufri

Sèt fwa si l’ reyaji lap di

Apre l fin soufri fòk li rejwi

Lè l te gen bèl figi, yo tout tap goumen pou li

Yo tout te vle poze men sou li

Paske l’ te gen anpil bèl prodwi

Kounye a fòk nou leve eskanp figi l

Si n voye jèn, la Sendomeng ayisyen yap maltrete

Poutan se yon peyi n fè 25 an ak okipe

Jiskilè na di nou lib tout bon vre

Pou tout jèn ki tèmine jwenn inivèsite

Pou nan lari Pòtoprens pa gen plis moun kap mande

Pou nan tout vil pwovens gen elektrisite

Pou ti pèp la sispann rele “viv” oubyen “aba”

Koudeta sou koudeta peyi m toujou nan fènwa

Chak fwa nou kraze brize peyi n toujou fè bak

Lavichè lamizè tounen yon nouvèl atak.

Lè tout bagay sa yo va fini

Lè sa peyi nou va fleri

Lanati va souri

Tout moun va gen respè pou li.

**************************************

Haiti, once the most beautiful country of the Antilles

Of all the colonies

Today, it is falling apart, martyred

In the hands of the big countries who have for so long made it suffer

This time, if she reacts, she will say

That after her suffering ends, she will rejoice.

When Haiti had a lovely face, they fought over her

They all wanted to lay their hands on her

Because of all of her beautiful raw products.

Now, we must make Haiti hold her head up

If our young people go to Santo Domingo, they will be mistreated

Even though it we occupied them for 25 years

Not until then can we at last say we are truly free

For all the youth who have finished high school to be able to go to university

For there not to be any more people begging on the streets of Port-au-Prince

For all the towns in the countryside to have electricity

For the people to stop yelling “Long Live!” or “Down With!”

Coup d’etat after coup d’etat, my country is still in darkness

Every time we commit vandalism, our country loses ground

Inflation and poverty are just the next attack.

When all those things at last are done,

That will be the time when our country blooms

And nature will smile

And everyone will respect Haiti once again.

— Scott LAGUERRE

Ayiti/Haiti

10 02 2011

Ala yon ti peyi se Ayiti

Lontan yo te rele l pèldezanti

Kounye a, telman l’ soufri

Li pa menm ka tounen yon pakoti

Gen swadizan peyi ki di yo vin ede l’

Epoutan se peye yo vin peye l’

Yo antre nan tout kwen nan jaden

Pou yo vole ti richès nou genyen

Pote ale tout sa nou posede

Nou la ap founi je gade

Epi fyetèl ap degrade

Fòn di ase, ase

Fòk sa chanje

Nou paka rete bra kwaze

Poun kite Ayiti fin kraze

Fòk nou tout leve kanpe

Poun di wi, sèt ase

Fòk Ayiti tounen yon paradi

Pou timoun kap grandi jwi.

— CICERON Wesline

*********************************************************************************************

Oh, Haiti, such a small country.
Long ago called the Pearl of the Antilles.
Now, see how it suffers:

It can’t even be called junk.
All these countries supposedly came to help,
But all they are doing is making money.
They come into a corner of our garden,
To steal our wealth,
To carry away everything we own
Ourselves, we’ll keep watching,
While our pride degrades.
We have to say “Enough, enough!”
This must change
We cannot stay with our arms crossed in indifference,
Letting Haiti be destroyed.
We must all stand up
We may say yes, it has been enough!
Haiti must become a paradise
For children to grow up in joy.

—  Wesline CICERON

MINUSTAH takes a photo/MINUSTAH ap pran foto

8 06 2010

A MINUSTAH peacekeeper holds his camera phone out the back of the vehicle to take a photo of a taptap full of people.  June 2010.

Yon kas ble MINUSTAH ap pran foto taptap chaje moun.  Jen 2010.

“Is this right? Should they deplore this? Should they denounce it?”/”Eske l bon? Fòk yo deplore l? Fòk yo kapab denonse sa kap fèt yo?”

8 06 2010

What follows is an interview conducted on May 25, 2010 with women from KOFAVIV (a grassroots women’s antiviolence organization)  about an incident that took place the previous day.

Istwa swivan an se yon entèvyou avèk Eramithe, yon danm KOFAVIV (yon oganizasyon baz lokal kont vyolans sou fanm), jou 25 me 2010, sou yon evenman ki te pase jou presedan an.

ERAMITHE:  Yesterday afternoon [Monday, May 24] around 3 o’clock, we were in the camp [on Place Pétion in the Champ-de-Mars], where we were having a meeting, when we heard a bunch of commotion.  People told someone was attacking cars outside, they were throwing rocks.  So what were we going to do, all of us women in the meeting?  They told us, “Don’t go out yet.  Wait a while.”  After a while, once the tension seemed to have quieted down a bit, the women went out.  While they went out, myself and my colleague Malya went into the tent, and only when we were inside did we hear something being fired into the camp.  It sounded like they were firing a canon.  They were firing, “GOU! GOU!”  From what we were hearing, for all we knew, they were firing bullets, so we lay down on the ground.  We made all the children lie down, we told them, “Get down, get down!”  Then someone said, “Those are bullets, that’s tear gas.”   So then we thought, “Well, if it’s just gas, then we can still stay here.”  So we stayed, and while we waited [the gas] continued and continued.  We have a committee in the camp, we’ve created a security committee, and they came to were we were and said “Don’t stay here, don’t stay here!  You have to get out of here!  MINUSTAH is throwing gas, people are breathing in the gas, children are breathing in the gas, you have to get out of the camp.”  But we said, “We’ll just wait a little while, we’ll keep watching.”  So we left our own tent and we went to another tent, where we all stayed together.  While we were staying together, under the tent, they kept throwing lots of gas.  Then we heard one fall directly on our tent.  Then, from where it fell, there was a noise like a light rain, but coming through a filter.  Then the children started to choke, they were choking.  People told us to rub lemon on their faces, all these different things for the children who were choking and screaming, and we tore the tent open to get out to where there wasn’t as much gas.  When we got outside we found a machann and we bought two Cokes to pour over the children’s faces, because they say Coke is important for people who have breathed in gas.   Then we moved on, we went to other people who had us go into another tent, but when we saw they were throwing gas everywhere, we started to run.  They were throwing gas, we were running, until we got to the top of the Champ-de-Mars, near Digicel.  After that, we learned that another woman who is a KOFAVIV member who I saw at the second tent we went into, that she was so affected by the gas she breathed in that they took her to l’Hopital General.  And then this morning I learned about others they had to take to the hospital too.  We had Melinda and two journalists who went to the hospital, and they heard that there were only five people taken to the hospital – two who were shot with rubber bullets and three who were strongly affected by the tear gas.  There were two children, one who was hit in the face with a rubber bullet and another who was hit in the head.  But ourselves we haven’t seen them yet, we haven’t seen those children.  But there was one woman we saw who was running and saying that her baby died.  But in the camp, all day you have to stay in your own space for the sake of keeping control, so we don’t know if that child died or not, because we can’t go out yet looking for information about what happened to that baby.

People were saying that Préval had said that the camp won’t be able to take the rains, that we should abandon it.  We will have to leave it.  Me, I wonder if this [attack] isn’t a strategy to make us leave the camp!  Because I think if the students are protesting, they’re protesting in the Faculté d’Ethnologie [on the next corner down from the Place Pétion], you’ve got someone throwing rocks at MINUSTAH, there’s no reason to come into the camp where there are thousands and thousands of people – in Place Pétion alone we have 5500 people.  A few people throw rocks at a MINUSTAH tank, a heavy-duty tank, and now because of that, that authorizes them to victimize everyone in the camp?  To me, this seems like something we’ll never know the truth about.   You have to ask yourself, “If this true, that what really happened was simply a confrontation between the students and MINUSTAH?  Or is it not that they needed to evict the population of the camp, and Préval used this strategy to do it?”  I saw something else, while we were running to get out of the camp, when we got to Avenue Mais right near the Ministère de la Condition Feminine, we saw a police car blocking the road so cars couldn’t go up or down the street, and it was MINUSTAH that was operating it.  They were turning around to see the whole camp, they were turning and throwing gas.

I know every country has problems, but when they have these kinds of problems, children and women are protected.  But in Haiti we don’t have that!  In Haiti they treat everyone the same. There is no protection for anybody.  I don’t know if they forget that it was women who brought them into this world, or that little children are just innocents.  I don’t know what’s going through these people’s heads.  They are heartless.  You see the kinds of things people are doing under MINUSTAH.  These were Brazilian MINUSTAH, it was a Brazilian tank that was firing gas at people, to make people evacuate, to remove people from the camps.

LAURA: So, you think that this might be the state’s strategy to make people leave the camps, and that the state is working together with MINUSTAH?

ERAMITHE: They work together, because, you know, MINUSTAH came to give support to this country.  I believe they are supposedly here to protect people!  But I don’t think that means firing into a camp, where there are thousands of people, firing until the little babies are breathing in gas, children are breathing in gas and have to be taken to the hospital!  If you see someone who is throwing rocks in a student protest, you should look for a means to find and restrain that person.  But you can’t turn thousands of people into victims on account of one individual!   To me, it seems like a strategy, Préval’s strategy to make us leave the camps. They always say that the Champs de Mars camp is a camp they don’t know what to do with yet.  That means that they’re looking for a way [to make us leave].  Today it’s gas, and that’s something that really makes us worry.  You look and say, “Today they’re shooting tear gas at us, might it not be bullets tomorrow?  Might it not be fire, as well?”  Because if a single one of these tents catches fire, every last one going to catch fire, too.    Like what happened in Ti Gwav – a thousand people, all their tents were burned, some people were injured, some died.    You see?

LAURA:  When did this happen in Ti Gwav?

ERAMITHE: I heard about it this morning.  There was an agent who was telling me about it – last week, there was a fire, they say it was caused by a candle.  But was it really a candle?  All those tents, and it happened at sundown, as everyone was going to bed.  That’s what makes us wonder, “If they are going to fire tear gas at us from 3 in the afternoon until 8 or 9 at night, is it going to be bullets or fire next?”

We’re asking ourselves what we’re going to do, because this catastrophe took place, people don’t have any possibility, any means, they have to live in the streets, whether they like it or not.  Would you like to live like an animal?   Living in the mud, you can’t live like that, you can’t live just any old way.  People don’t have food to eat, they don’t have anything.  Did people choose to be in this situation?  How many times have we heard this is a natural disaster?  We all survived it, we’re here!  But now I think it’s the state’s responsibility to help people find permanent housing, somewhere for them to stay.  You can’t just fire gas into the camp and expect people to leave it.  They need to prepare somewhere else for us to go.  We know the Champ de Mars is a touristic area, it’s supposed to be a place for tourists to come and visit.  We know it’s not really a good place to have a tent city, but the questions we’re asking ourselves are, “Why has the government allowed this to go on so long?  Why haven’t they prepared somewhere else for people to go?  Why is this [attack] the strategy they’re using to get us out of the camp?”

LAURA:  What would you like to happen to this tape, to the story you have just told me?

ERAMITHE:  I’d like it to be publicized.  Because we have to – if we keep quiet, it means people won’t know about it.  It’s like they’ve started to say in the newspapers that this was a confrontation between MINUSTAH and the students, that they threw tear gas at the ethnology students.  But really they were shooting gas into the camp.  This means that they’ve started telling lies in the newspapers.    Other people have to know about this, we have to publicize what happened, so that they stop telling these lies!  Because MINUSTAH doesn’t have to right to shoot tear gas at people in the camps.  If you see a student, a person that’s throwing rocks at a tank, you have a choice.  You can’t just fire bullets or start a fire.  If someone throws a rock , you should go after that person who threw a rock.  But you can’t shoot tear gas at a whole population on account of a single individual who threw rocks at MINUSTAH. We can’t tolerate that.  Within our organization, women who are in these camps who have already been victims, this makes me ask if this isn’t like when they rape women in the camps, because at the same time there are children as young as five who are victims, children who are 15 or 14 years old, people who are 60 years old are victims.  Today it is gas they are shooting at us.  We won’t tolerate it.  If this continues, we are going to take to the streets to ask why Préval isn’t doing anything for the country.

LAURA:  Who would you like to hear this message?

ERAMITHE:  We’d like the people in the organizations, people in foreign  governments, in international newspapers to hear it… Haitian newspapers, too, we don’t have a problem with their hearing it.  Because they must hear it, they have to hear from the people who witnessed it, they must hear the people who lived through it, so they can know what happened and ask, “Is this right?”  Should they deplore this?  Should they denounce it?  It’s not enough to just talk about it in the newspapers, like they did last night, when they said they didn’t attack anyone in the camps, they didn’t do anything to us, they didn’t fire tear gas at us.  I’ve got some of the gas things that fell into our tent.  We have the gas things.

LAURA:  Canisters?

ERAMITHE:  Yes.  We went and found them, we found them all around our tent, the ones that fell into the camp.

LAURA:  Who can change the situation in this country?

ERAMITHE:  It is us, the people, and the government, because if we stay still and don’t talk, change will never come.  For example, when you have a woman who is being victimized, and you don’t denounce it, you don’t say anything, things are just going to keep going and going and going the same way, and that woman is going to be victimized every day.  We have to fight against the system, we have to fight against what’s happening in this country.  All the time people are watching people be victims and living in poverty,   You see this earthquake that struck the country, broke all the houses, now people don’t have anywhere to sleep, there has never been any construction. If we stay still we’ll never say anything.  It is us, the people, the Haitian people, who can change our situation.  Others can’t do anything for us.  Well, yes, they can help us, but it is us who know what we want and need, and people should ask us what they can do for us [before they do it].

LAURA:  Can you imagine a way for the foreigners who have come to rebuild the country to be able to hear what the people want?

ERAMITHE:  Like, how they can use the aid that they’ve voted to send to us?

LAURA:  Yes, but more like – how can people from other countries be able to hear the voice of the people, to use that information, for them to say “OK, this is what the people think we need to change the country.”

ERAMITHE:  We need to find all those people who are protesting in the streets and making noise, because they aren’t talking about concrete things, things that could bring change to the country.  We should sit and talk about concrete things, for example in a forum, where we can explain all of our problems [to the foreigners who come here].  For example sometimes we have people who come here and they tell us “we’ve come to give you phones.  But it’s not your place to come and tell us you’re coming to give phones.  It’s the people themselves who should be saying “Look, here’s what we want!”  Maybe it’s not telephones that we need!

LAURA:  Or basketball courts!

ERAMITHE:  Right!  It’s the people who can say what they want, who know what should be done.  But whenever people come here with money, they announce, “This is how we’re going to use it.”  If you come and do a project that people don’t need or want, then it’s like that money is completely lost.  But if it’s the people themselves who say “This is what we want,” if you come and sit with people and they tell you want they need and want, I think that would be better than coming and imposing things on us.  When they do that, it’ll be better.

Eramithe avèk kanistè gaz la/Eramithe with gas canister

ERAMITHE:  Yè [lundi 24 me] aprèmidi li te vè 3 è konsa, Nou te nan kan, kote nou tap yon reyinyon, pandan nou te andan nou te tande, te genyen anpil dezòd, kote nou te tande, gen moun ki di nou yap yap broule machinn deyò a, yap voye ròch, epi nou menm kisa nou te fè te gen medanm yo kit e nan reyinyon, yo te di nou “poko sòti.  Tann toujou.”  Kounye a epi medanm yo te sòt, te vin rantre andan, nan lòt moman yo te di tansyon yon ti jan bese yo sòti.  Pandan yo finale mwen menm avèk lòt kolèg  mwen Malya  nou rantre andan tant lan, pandan nou andedan se selman nou tap tande yon bagay  kap tire, se tankou lè kanon ap tire.   Lap tire “GOU! GOU!” epi, sans se nou tande yo san rete, pou tout nou konnen se bal, epi nou kouche.  Nou fè tout timoun kouche, nap di yo “kouche, kouche!” Epi gen lòt moun ki di, “Sa pa bal, non, sa se gaz li ye.”  Kounye ya men nou di, se bagay sa gaz nou kapab rete la toujou.  Kounye a epi nou rete, pandan nou te rete konsa sa te kontinye, sa te kontinye.  Nou gen yo komite andan kan nan, nou fè yon komite sekirite, epi yo te vin rantre kote nou ye, yo vin gade ki kote nou ye.   Epi yo di “pa rete la, pa rete la! Fòk nou kite la deyò, an ___ yon kote MINUSTAH ap lage gaz, gen moun ki pran gaz gen timoun ki pran gaz, fòk nou kite kan nan.  Kounye a nou te di, “nap fè yon rete, nap gade toujou.  Epi li fè nou sòti kote nou te, tant pa nou ye la, epi li fè nou rantre andan tant lan kote nou tout te rete ansanm.  Pandan nou te rete ansanm, nou rete andan tant lan, epi nou andan, nou tande, yo tire plizyè gaz.   Epi nou te tande yon ki tombe direkteman nan do tant, kote nou te ye a.  Menm kote a, li rete nou tande lap fè tankou se yon bri lapli kap vini, epi li filtre.  Nan menm kote avèk timoun yo tap toufe, tap toufe, Kounye a la yo di nou pase, pase sitwon tout bagay pou timoun yo kap toufe, ap rele amwè nan men nou, Kounye a se yon lòt tant, yo chire, yo bay espas pou nou pase, kote gaz la plizou mwens.  Epi nou rive deyo nou jwenn yon machann, nou achte de koka pou nou ka lave visaj timoun yo, paske yo do koka se yon bagay ki enpòtan lè moun pran gaz pou yo ka itilize.  Kounye ya an’n ale nou tounen bò lòt moun ki fè nou rantre nan lòt tant, se tant kap pran gaz.  Lè nou wè sa tout ap tire gaz nou menm , nap kouri. Yap tire gaz nap kouri, epi nou te monte Chanmas, nou te bò Digicel… Men te aprè sa nou aprann, nou gen yon danm ki se manm KOFAVIV, mwen wè kote nou te antrè dezyèm fwa, ale kouche, li fè ki, epi lip ran gaz se indispoze se Lopital Jeneral yo kouri ave l.  Yon lot ankò maten an mwen tap aprann, se lopital yo te oblije kouri ansanm ave yo.  Kounye ya nou gen Melinda avèk de jounalis yo te lopital jeneral, epi yo te aprann se senk moun Selman ki vini, gen 2 ki prann bal kawoutchou avek twa landan yo gaz ki dekompoze yo… ede timoun, gen yon gi pran bal kawoutchou nan visaj e nan tèt.  Men nou menm nou poko wè aparan, nou poko wè timoun sa yo.  Men gen yon fi kap kouri ki di gen yon tibebe ki mouri.  Pou nou menm, pandan joune a la, nou konnen jan kan ye, tout moun toujou oblije rete nan spas kote yo ye yap kontwole, epi kounye ya nou pa konnen, eske timoun sa mouri ou pa mouri paske nou poko kapab mache pou enfòme tre byen si l mouri, sa kit e pase avek bebe sa  a.  Nou menm sa nou vin wè, yo toujou di yap fè moun kite kan.  Te gen yon moun ki te di Preval di kan nou pap reziste bon lapli, nap kite kan. Nap oblije kite l.  Pou mwen, map mande si li pa yon strateji pou nou menm pou nou kite kan an!  Paske mwen panse si etidyan ap manifeste, yap manifeste nan etnoloji, men gen yon pake voye roch sou MINUSTAH antre andan yon kan, ki gen yon pakèt milye moun.  Moun yo tire yon wòch sou yon cha MINUSTAH, yon cha blendè, kounye a akòz woch sa ki pou pemèt tout moun sa to viktim andan kan an… Kounye a, mwen menm, mwen santi se yon bagay ou pa kapab di si l vre.  Wap poze tèt ou kesyon, “eske se vre, se yon afrontman ant etidyan ak MINUSTAH bagay sa yap fèt?”  Eske se pa popilasyon an yo bezwen evikye andan kan, epi Préval li menm li  itilize strateji sa a pou fè l.  Yon bagay mwen tap gade ankò, pandan ki nou menm, nap kouri pou nou kite kan, lè nou rive Aveni Mayi ki tou prè Ministè Kondisyon Feminin, nou wè yon machinn polis, ki kwaze nan wout.  Sa vle di machinn pa monte machinn pa desann, epi MINUSTAH menm ap opere l.  Se si yo vire tout kan, yo fè won epi yap vire lage gaz lage gaz lage gaz.  Menm m konnen tout kote gen problem, lè yo gen jan pwoblem sa yo, timoun avèk fi toujou pwoteje.  Men an Ayiti pa gen sa!  An Ayiti tout moun pa epanye!  Yo pa gen pwoteksyon pou pèsonn moun!  Nou pa konnen si yo bliye se fanm ki te fè yo, timoun yo se ti enosan yo ye.  Mwen pa konnen moun sa yo sa yo gen nan tèt yo.   Yo pa gen kè, pou wè jan de bagay sa yo yap fè kote ke moun ke vin anba MINUSTAH se brezilyen yo, se te cha brezilyen yo ki tap tire gaz sou moun yo.  E gaz sa yo, yo menm lè yo fè l pou evikye moun, retire moun.

LAURA: Donk, ou panse se leta ki gen strateji pou fè moun kite kan an, se leta kap travay ansanm avèk MINUSTAH?

ERAMITHE: Yo travay ansanm, paske ou konnen MINUSTAH te vin bay yon sipò andan peyi, Mwen kwe yo menm yo la pou pwoteje moun tou!  Men mwen pa kwe se yo menm pou an tire andan kan an, kote gen yon pakèt mil moun ki andedan kan sa, kounye a wap tire jiskaske tibebe ap pran gaz, timoun ap pran bal kawoutchou, yo pral lopital.  Sa vle di out a la, mwen konnen, men lè ou wè yon moun kap voye woch sou yon etidyan manifestan, ou kapab chache yon mwayen pou metrize l.  Men pa ka gen de milye moun kap viktim pout et yon sel moun!  La mwen menm, sa se strateji nap toujou di se strateji Préval, li itilize l jis pou ka fè moun kite kan, paske ou pa gen dwa mare moun nan Chanmas paske yo toujou di, kan Chanmas lan se yon kan yo poko wè kisa yap fè ave l.  Sa vle di ou ka chache yon mwayen, e nap di joune jodi a se gaz, se yon bagay ki bay anpil enkyetid.  Wap gade, joune jodi a yap bay gaz, eske demen se pa bal?  Eske se pa dife tou?  Paske yo gen dwa, depi yon tant pran dife, tout tan tap pran difè nèt.  Kouman sa ki te pase nan Ti Gwav.  Milye moun, tout tant yo brile, sak blese, sak mouri.  Ou wè?

LAURA:  Kilè sa te pase Ti Gwav?

ERAMITHE: Maten an, mwen tap aprann sa.  Gen yon ajan ki tap aprann mwen sa, li di m, semen pase an wò te gen yon dife pran, yo di se yon balèn!  Men eske se vre se yon balèn?  Yon pakèt tant, se lè soley kouche, pandan moun yo fin kouche,  se lè bagay la ap fèt.  Se menm jan nou tout ap mande, “Si depi twazè yap tire gaz sou nou, jiskaske 8 è di swa, 9 è di swa, yap kontinye tire gaz, yè swa se te gaz, eske yon lòt fwa se pa bal oubyen se pa dife?  Nap mande nou menm kisa nap fè paske se yon katastrof ki pase, moun yo pa gen posibilite, yo pa gen mwayen, yo oblije rete nan lari, si yo ta renmen yo pa renmen sa.  Eske ou ap renmen viv tankou bèt?  Kote ke ou nan labou, ou pap viv, wap viv nenpòt kouman, moun yo pa gen nouriti pou yo manje, yo pa gen anyen.  Kombyen tan done se yon katastrof natirel ki pase, tout moun rezi yo, nou la! Men kounye a mwen kwe se responsibilite leta pou ede moun yo jwenn yon abri difinitif pou yo rete.  Se pa voye pou yo voye bay yo gaz andan kan an, epi pou yo kap kite l.  Se prepare, si ou bezwen spas sa a,  se prepare yon lòt kote pou yo pou yo kapab ale.  Nou konnen Chanmas se yon kote touristik li ye, si touris vini, se pou yo vini pou yo vizite l.  Li pa ta vreman bon pou moun fè ti kay nan plas konsa, men kounye a kesyon nap poze tèt nou: Poukisa gouvenman an kite sa ale?  Poukisa moun yo pa prepare lòt kote pou mete yo?  Poukisa se mòd strateji sa yo yap amplwaye pou kapab mete yo deyò nan kan an?

LAURA:  Kisa ou ta renmen fè avek tep sa a, ak istwa sa ou di m?

ERAMITHE:  Mwen menm, mwen ta renmen vilgarize l.  Paske fòk nou wè, problem nan, si li rete konsa, sa vle di moun pap konnen l.  Se sa ki komanse bay nan jounal, te gen afrontman ant MINUSTAH avèk etidyan, yo te tire gaz sou etidyan nan etnoloji.  Poutan, se andan kan an te tire.  Sa vle di depi nan jounal yo komanse bay manti.  Fòk gen lòt moun ki konnen, pou nou vilgarize enfomasyon an, pou yo sispann bay manti!  Paske MINUSTAH pa gen ni l dwa pou tire sou popilasyon an andendan yon kan.  Menm lè ou wè yon etidyan, yon moun kap voye wòch sou yon cha, se yon chwa ou genyen.  Se pa bal yo tire.  Se bagay dife yo voye.  Si yon moun voye yon wòch, se pou metrize moun nan ki voye wòch la.  Men ou pa kapab bay yon popilasyon gaz pou tèt yon grenn moun ki voye wòch sou machinn MINUSTAH.  Sa li menm, nou vreman pa ka tolere sa.  Antan ki oganizasyon, fanm ki andan kan an, se yo menm yap viktim, men sa pase mwen mande tou eske se pa menm jan yap fè kadejak sou fanm andan kan yo, paske nan menm tan pitit yo ap viktim, timoun 5 an kapab viktim, timoun 15 an timoun 14 an, granmoun 60 an, ap viktim, kounye a joune jodia se gaz yap bay nou ankò, sa vle di nou menm nou pap tolere l, e si sa kontinye konsa, nou menm, nou pran lari tou pou mande Préval paske Préval pa fè anyen nan peyi a.

LAURA:  Ki moun ou ta renmen tande mesaj sa a?

ERAMITHE:  Nou ta renmen ni moun nan oganizasyon ni moun nan gouvenman  lòt bo, nan jounal entenasyonal, jounal ayisyen tou, nou pa gen problem pou yo tande l.  Paske fòk yo tande l lè yo di se tel bagay yo te fèt pou moun temwen sa ki te pase a, fòk yo tande moun ki viv bagay la, pou yo we, sa ki fet la, eske l bon?  Fòk yo deplore l?  Fòk yo kapab denonse sa kap fèt yo?  Se pa selman mete sa yo vle nan jounal, tankou yèswa, sa ki te gentan sòti nan jounal se ke nou menm andan kan an, yo pa atake nou, yo pat fe nou anyen, yo pat bay moun gaz pou tan.  Mwen te gen bagay gaz yo ki te tombe andan tant nou a la. Nou gen bagay gaz yo.

LAURA:  Kanistè?

ERAMITHE:  Wi.  Nou jwenn yo, nou jwenn yo tout bo tant nou an, ki tombe andan kan.

LAURA:  Kiyès ki gen pouvwa chanje sitiyasyon an?

ERAMITHE:  Se nou menm pèp la epi gouveneman, paske si nou rete nou pa pale, pap gen okenn chanjman pa janm fet la.  Pa egzanp la ou gen fi ki kapab viktim, epi ou pa janm gen yon moun ki denonse sa. Ou pa janm gen yon moun pale sa.  Lap rete la lap rete la lap rete la le fi a ap viktim chak jou.  Men fok nou gen yon batay kont sistem sa, fòk gen yon batay kont sa kap fèt ki pa bon andan peyi a.  Touletan tout moun ap gade ap toujou victim ap toujou viv mal, nap toujou nenpòt kouman.  Ou wè tranblemannditè pase pi fò, kay kraze moun pa gen kote pou yo dòmi, pap janm gen vre konstriksyon.  Si nou rete nou pap janm di anyen.  Se nou menm antake pèp antake ayisyen ki pou chanje sityasyon nou.  Moun pa ka vin fè anyen pou nou.  Yon moun kapab ede nou, men se nou menm pou konnen ki sa nou vle, pou moun kapab we kisa yap fè pou nou menm.

LAURA:  Eske ou ka panse ak yon fason pou etranje isit ki vin pou rekonstrwi peyi a pou yo kapab tande sa ki pèp la vle, nan ki fason?

ERAMITHE:  Nan ki fason yo kapab itilize èd yo vote pou yo a?

LAURA:  Non, se plis kom moun ki sot nan etranje ka tande pèp la, pou yo ka sevi ak enfomasyon sa a, pou yo kapab di “oke, se sa ki pep la vle pou chanje peyi a.”

ERAMITHE:  Pou plis jwenn moun yo, kap manifeste nan lari, yo fè bri men yo pa pale sou bagay konkrè, ki kapab pòte chanjman.  Ou wè li?  Fòk nou chita sou bagay konkrè, tankou di forum, kote nap eksplike pwoblem nou, pa egzanp nou gen dwa genyen yon moun ki vine de pafwa lè moun yo vini yo di nou vin fè telefon.  Men se pa ou menm kap di nap vin fe telefon an.  Se pou pèp la li menm konnen, “Men, sa m vle!”  Li gen dwa se pa telefon an l vle!

LAURA:  Oubyen terenn basket!

ERAMITHE:  Wi!  Se pèp la kap di se say o vle, kap konnen ki sa pou yo fè.  Men depi yo vini avek kòb la, vin di “map fè tel bagay.”  Si ou vin fè yon pwojè ki pèp la pa vreman vle, kòb sa ap pedi, pedi, pedi.  Men si se pèp la vreman ki di “se sa mwen vle,” lajan sa, ou vini ou chita ave l, li di sa li panse sa li bezwen, m panse sa tap pi bon ke ou menm ou vini empoze yon bagay.  Lè sa yap pi bon.

Normality endures/Nòmalite ap pèsiste

21 04 2010

Clothes drying in a tent community in Cité Soleil in February. It is not surprising that keeping clean is a priority in these trying times. There is a Haitian saying, “Rad se paspò pa w,” “Your clothes are your passport.” This means that however difficult your circumstances are, looking presentable is one of the keys to a better future. Rad ap seche nan yon sant debèjman nan Site Solèy nan mwa fevriye. Fòk nou pa sezi paske moun toujou bay anfaz pwòpte nan sityasyon red sa a. Kouman pwovèb la di, “Rad se paspò pa w.”

Even in the midst of so much loss, normality (or a new version of it) persists here in Port-au-Prince.  This disaster has forever changed the city and the people who experienced it, but people have no choice but to move forward.

Nan mitan tout  chagrensa a, nòmalite (oubyen yon nouvo vèsyon nòmalite) pèsiste isit an Pòtoprens.  Dezas la chanje, pou toutan, vil la ak tout moun ki te eksperyanse katastrof la, men moun pa gen chwa, yo oblije mache an’n avan toujou.

A MINUSTAH vehicle parked in front of the Domino’s Pizza in Pétionville, April. Machinn MINUSTAH kanpe devann Domino’s Pizza nan Petyonvil.

A chalkboard sign leans against a USAID tarp, advertising the “El Clásico” soccer match between Real Madrid and Barcelona in Delmas 32 in April. It encourages people to “come in a crowd to watch Messi” for ten Haitian gourdes (about 25 cents). Yon tablo apiye sou prela USAID, nan Delma 32 nan mwa avril. Yon piblisite pou match la (“El Clásico” ) ant Barcelon ak Real Madrid.

Clothes hung out to dry on the remaining rubble, Delmas 75. Rad kap seche sou dekonb ki rete nan Delma 75.

A merchant sells her wares in the shade of a partially-collapsed cement roof in Delmas 32 in April. Yon machann vann machandiz li nan lombraj yon dal prèske tonbe, nan Delma 32, mwa avril.

Seven-year-old Lala, who lost her aunt in the earthquake, and a small friend have some fun on a hot Sunday afternoon. Lala, 7 ane, ki te pèdi matant li nan tranblemanntè a, ak yon ti zanmi, amize yo pandan yon dimanch aprèmidi cho.