Ou se/ You are

7 12 2011

Ou se tanbou ki fè m danse gouyad lamizè

Sèl dezi ki pousem fè pwogrè

Ou se souri ki fè odinatè m fonksyone

Kout bagèt ki ka fè m ponpe

Ou se de bouton radyo m

Krèm ki anbeli gato m

Ou se panno kay mwen

Grenn klou ki kloure fèy tol mwen

Ou se alam ki reveye m

Ou se seleri nan soup mwen

Le maten ou se la wouze m

Se sèl ou ki ka toup pou mwen

Ou se kle ki satiyèt machin lavi m

Sèl papiyon ki poze sou flè m

Ou se zeklè aprè kout tonè m

Sèl kout kreyon ki trase plan lavi m

Ou se prefas ak fèy nan liv mwen

Ou se gom nan kreyon m

Ou se mezirèt nan gildiv mwen

Nan sos mwen, ou se sèl salezon

Nan selil mwen ou se nwayo

Nan bouyon m ou se tayo

Nan lanmè m ou se soumaren

Pou ou m prèt poum fè tenten

****************************************************

You are the drum that makes me dance gouyad lamizè

The sole desire that inspires me to progress

You’re the mouse that makes my computer work

You’re the rhythm that pumps me up

You’re the button on my radio

The frosting embellishing my cake

You’re the wall of my home

The nails that fasten down my sheet metal roof

You’re the alarm that wakes me up

You’re the celery in my soup

You’re my morning dew

You’re the only thing that’s everything for me

You’re the key that starts the vehicle of my life

The only butterfly to rest on my flower

You’re the lightning to my thunder

The only pencil that can trace the plan of my life.

You’re the preface and pages of my book

You’re the eraser on my pencil

You’re the measuring spoon in my kleren distillery

In my sauce, you are the only seasoning

In my cell, you are the nucleus

In my soup, you are the malanga root

In my sea you are the submarine

For you, I am ready to do anything.

— Wesline CICERON

Ou se…/You are…

1 03 2011

Ou se pye bwa m’

Ou se zwazo m’

Ou se papiyon m’

Ki pou poze sou flè dizè m’

Ou se san k’ap koule nan venn mwen

Ou se soley k’ap klere tout andan m’

Ou se vyann nan kalalou tonmtonm mwen

Ou se yon sous dlo k’ap wouze kè m

M’ sonje premye woz ou te kase nan jaden n’

Ki te bonbade ak siwo myel twopikal

Ou te fè l sèvi plimo pou poudre kò m’

Komanse nan fèy rive jouk nan petal

Ou se bonè m’

Ou se malèn m’

Ou se tout sa m’ posede

Ou se tout sa m’ swete

Wi ou se… ou se lavi m’

— ST FLEUR Claudine

**************************

You are my tree

You are my bird

You are the butterfly

Who alights on my ten o’clock flower

You are the blood that flows in my veins

You are the sun that shines inside me

You are the meat in my kalalou ak tonmtonm

You are the fountain that waters my heart

I remember the first rose you picked from our garden

Dripping with the scent of tropical honey

You ran it over me to powder my body

Starting with the leaves and ending with the petals.

You are my happiness

You are my cunning

You are all I own

You are all I hope for

Yes you are … you are my life

— Claudine ST FLEUR

Di m’ sa w’ te santi 14 fevriye 2011/Tell me what you felt on February 14, 2011

26 02 2011

M’ te santi frison lè w t’ap touche m

M pat wè lè w te bo m

M pat tande lè w t’ap souse m

M te wè zetwal file lè w te karese m

Tout venn tiyo m te pran ponpe

Ki te fè m anvi voye, voye jete

Mezi dlo nan kò m ki t’ap koule

Wouf! Cheri, mon amou, ou te fè m sikre

Tankou yon pòm nan kabare sen valanten

Ki t’ap fè m soufri, plenyen.

Cheri manyen m miyonnen m

Paske se sèl ou menm

Ki fè m bebe lala

Lè w di m je tèm ochokola

Ki te fè m di, ay, wouch, olala

Gade manje m la.

Plezi pa m/My pleasure

26 02 2011

Se lè m pran tout tan m

Pou m gade bèl fanm

Kap pase devan m

Ki mache nan san m

Rèv pa m

Se chèche yon fanm

Ki chofe andan m

Mete nan yon chanm

Kòm medikaman m

Gade

Pou janm konnen flan m

Jou bondye voye yon banm

M’ap ranje tout dan m

Pou m manje l’ kwè moso yan m

K’ap di

Koupe m, manje m, ban m van m

E m konnen fant jan m

Se sèl boul dyaman m

Ki fè m toujou dyan m.

Anverite, anverite fanm

Se sik nan ji kachiman m

Pou mwen ou se te jenjan m

Ki chofe tout san m.

— ST. LOUIS Baselet

Lè/When

23 02 2011

Lè m’ wè w’ tout andan m’ tranble
Lè kòm touche ak kò w’ tout planet yo fè kolizyon.
Lè m goute krache w’ mwen jwenn remèd pou pwazon
Lè w’ lwen se tankou m’ te nan prizon
Lè w’ bòkote m’ mwen santi m’ s’on bondye
Lè tout bagay ale, ou se sèl sa k’ rete
Lè bonèt mwen mwen chavire
Ou menm sèlman ka fè m’ poze
Ou wè lè, lèèèèeee…
M pa vle di sa
M’ pè, m’ pa vle, m’ pa vle…
Pou ta ale, m’ pa vle pou pawòl la pale
Lè m’ wè w m’ santi m’ ta fè w tounen
Yon twal, mwen m’ t’ap sizo
Ou tap melon mwen t’ap koute
Lè m’ wè w’ mwen ta manje ta manje tankou
Yon bèf ak tout kòn.

— DUPALIS Élie

*****************************************

When I see you, it makes my insides tremble.
When my body touches yours, the planets collide.
When I taste your saliva, I find the cure for poison
When you are far away, I feel like I’m in prison.
When you’re near me, I feel as though I’m with God.
When things go away, you are the only thing that stays.
When I feel my mind’s in ruins
Only you can make me calm…
You see when, when…
I don’t want to say this
I am afraid, I don’t want to, I don’t want to…
Because my words might make you leave.
When I see you, I feel that I could make you become
A piece of cloth, with me as the scissors.
You could be the melon I would cut.
When I see you, I could eat you up,
Like a cow, horns and all.

— Élie DUPALIS

Lanmou pa toujou dous/ Love is not always sweet

18 02 2011

Mwen sonje 14 fevriyè jann te fè bèl lanmou

Gade jan m te damou fou

Lè yo te konn wè n sa bay anvi pou yo tal renmen tou

Brisoukou li degringole

Mwen pat janm panse si lanmou te gen soufrans

Mwen te bal kè m san retre

Kounye a gad ki janm nan doulè

Malgre sa mpa ka pa renmen

Msye tèlman matcho

Se pa kanpe pou pa pran kou

Lè n te renmen

Li te toujou di’m se pi bèl flè lanati

Toujou ap konparem ak Roz Titanik

Kounye a se mwen ki pi komik

Pawòl ou se van

Ou se pi gwo tronpè

Pou ki mwen menm avè w

Pat ka tankou Romeo e Jilyèt

Pou ki nan lanmou n te oblije gen twou.

— METELLUS Gerty

Istwa damou/Love Story

18 02 2011

tout te komanse jou w’ tap admire m’

Ou te ranvèse kèm, ou te chavire lespri

ou te prèske fèm pèdi tèt mwen

kounya lanmou nou tankou yon flè ki pap janm fennen

lap grandi de jou an jou

Depi lèw antre nan kèm, tout pòt li fèmen, tout bagay vin change

M fè sam pat janm panse

Nan braw mwen vle rete pou tout letènite, pouw sukrem chak jou pi plis

Lanmouw brilem tankou flanmn solèy

Li vin pi bel ke akansyèl

Lèm avèw kèm poze, se tankoum nan paradi

ou vire lòlòj mwen

Kotew ye se la lesprim ye tou

An verite, si lanmou te prizon mwen tap kondane avèw pou tout rès vim

— Ciceron Wesline