Dousè Lakay/The Sweetness of Home

7 04 2011

Lè m’ panse ak Jeremi

Senbòl paradi

Kote lavi ap fleri

Tout kalite bon fwi

Bon jèn jan, nèg frè

Kap bwè dlo kokoye

Ak bèl chanpèt laye

K’ap pran ti rafrechi kreyòl

Nan manje kenèp, melon, kowosòl

Ak yon lanmou tonmtonm kalalou

Kalalou krab mele ak pwason koulourou

Dè fwa mwen santi kè map senyen

Lè m sonje zaboka ak lam boukannen

Boul manyòk nan sòs pwa kongo

Manje mango jòn pou pye ak kouto

Mwen santi m alèz

Nan mitan yon rak bwa

Lè m akoupi pou m’ fè yon ti tata

Sou tèt wòch bò falèz

Jeremi ap fè m je dous

Ak bèl zoranj, bèl panplemous

Grenadya apt aye banda

Grenadin men nap kaladya

Devan Abriko k’ap bay cho konparèt

Yon grenn sitron parèt li pouse Dejèm

Pou donnen bèl tigason menm jan avè m

Woy! Kojepens fè m’ tounen yon powèt!

Pou m’ chante lanmou lakay

Dous tankou ji papay

Tonbe sou koulè lavi m

Tache tout lespri m’

Jeremi, je tèm, je tèm.

— ST. LOUIS Bazelet

********

When I think of Jérémie
Symbol of paradise
Where life flourishes
All kinds of good fruit.

Good people, all men are brothers
Drinking coconut water
As the countryside fans out around them

As we sit in the cool Creole breeze
We eat kènep, melon, and soursop
With love for tonmtonm and kalalou
Okra sauce and crab mixed with the fish called koulourou

Sometimes I feel like I’m bleeding
When I remember avocado with roasted breadfruit
Yucca balls in Congo pea sauce
Eating a yellow mango, fresh off the tree, with a knife

I feel comfortable
In the middle of a forest of trees
When I squat to take a little poop
Atop a steep rock

Jérémie, so sweet to my eyes
With beautiful oranges, beautiful grapefruit
Passionfruit is all dressed up
Even grenadine dances kaladya.

Beyond the town of Abricots, where they make hot gingerbread,
A single lemon sprouted two buds, Dejèm*
To produce a nice young man like me.
Woy! KOJEPENS has made me into a poet!

So that I can sing of my love for my home
As sweet as papaya juice
Falling on the colors of my life
Sticking to my soul
Jérémie, I love you, I love you.

—  Bazelet ST. LOUIS

* This is a play-on-words.  Bazelet’s home community is called Dejèm (Two Germs — as in seeds or sprouts)

Ayiti/Haiti

10 02 2011

Ala yon ti peyi se Ayiti

Lontan yo te rele l pèldezanti

Kounye a, telman l’ soufri

Li pa menm ka tounen yon pakoti

Gen swadizan peyi ki di yo vin ede l’

Epoutan se peye yo vin peye l’

Yo antre nan tout kwen nan jaden

Pou yo vole ti richès nou genyen

Pote ale tout sa nou posede

Nou la ap founi je gade

Epi fyetèl ap degrade

Fòn di ase, ase

Fòk sa chanje

Nou paka rete bra kwaze

Poun kite Ayiti fin kraze

Fòk nou tout leve kanpe

Poun di wi, sèt ase

Fòk Ayiti tounen yon paradi

Pou timoun kap grandi jwi.

— CICERON Wesline

*********************************************************************************************

Oh, Haiti, such a small country.
Long ago called the Pearl of the Antilles.
Now, see how it suffers:

It can’t even be called junk.
All these countries supposedly came to help,
But all they are doing is making money.
They come into a corner of our garden,
To steal our wealth,
To carry away everything we own
Ourselves, we’ll keep watching,
While our pride degrades.
We have to say “Enough, enough!”
This must change
We cannot stay with our arms crossed in indifference,
Letting Haiti be destroyed.
We must all stand up
We may say yes, it has been enough!
Haiti must become a paradise
For children to grow up in joy.

—  Wesline CICERON

Bonè ou pita/Sooner or Later

10 02 2011

Pou kounye a

Mwen kwè ke mwen pèdi w

Wi, mwen pèdi w

Tout Atlantik lan separe nou

Chak minit ki pase fè m pèdi

Yon ane de bonè.

Men yon jou kanmenm,

M’ap rejwenn ou

Menm si out a di:

Mwen se dyab, dye, sòsyè, majisyen

Sa w’ vle di a.

Menm bonè ou pita

Mwen jire w’ m’ap rejwenn ou.

Lè sa a pap gen Atlantik ankò pou ki separe nou

E chak minit ap ba yon etènite de bonè,

M’ap jwenn ou.

Wi! M’ap rejwenn ou.

Lè sa imansite nou yo ap vinn bonè nou

E pap gen soufrans ankò.

Jamè, jamè

Ni Atlantik

Ni minit

Pap separe nou ankò.

 

— LECONTE Sherly

****************

For now
I think I’ve lost you
Yes, I’ve lost you.
The whole Atlantic divides us .
Every minute that passes I lose
A year of happiness.
But one day, nonetheless,
I will join you.
Even if you say:
I am the devil, god, witch, magician
Whatever it is you say you are.
But sooner or later,
I swear to you, I will join you.
So there will be no more Atlantic to keep us apart
And every minute will become an eternity of happiness.
I will find you.
Yes! I will join you.
Then our immensity will become our happiness
And there will be suffering again.
Never, never
Neither the Atlantic
Nor time
Shall separate us.

— Sherly LECONTE

Istwa pa’m/My story

5 02 2011

Mwen pat’ gen plis ke onz lane

Lè nan pòt kèm lanmou te frape

Se pat laj poum’ te bye trezone

Men byen fò nan mwen lanmou te rezone

Depi jou sa a ak li m’soude

 

Li se Emanuela, men li pa panyòl

Ak ti kèm soude tankou se te ak lakòl

Pou di lanmou mwen gen pou li pa gen dyòl

Li motive m’ pou m’ te fini lekòl

Mwen pap sispann di l’ jan m’ renmen l’an kreyòl.

 

Dis lane aprè, mwen renmen l’

Se kòm si se te yè

Depi mwen wè l m’ tankou djedje

Se m’ te genyen l’ m’ pat respekte pèson sou latè

Pou li mwen prè pou m’ fè malè

 

Si jodiya nou pa ini

Se travay lanati

Bondye kan mèm map di mèsi

Pase pou nou ta elmi

Mwen reziyen m’ pou nou zanmi

Si w’ di tèt mwen pati

M`ap di wi paske m’ toujou li, Elie.

 

— DUPALIS Elie

Ayiti bèl fanm/Haiti, beautiful woman

5 02 2011

Ayiti bèl fanm dore

Ayiti dyòl awoze

Ayiti peyi solèy

Ayiti peyi mèvèy

Ayiti bèl kou lakansyèl

Ayiti dous kou siwomyèl

Ayiti bèl fanm bèl fès

Ayiti peyi richès

Se tout sa n’ te konn ap di nan tan lontan

Lè potko gen souse k tap souse detanzantan

Kounye a Ayiti tankou yon piwouli

Chak moun ki pase fan ti souse

Li tankou yon telefòn lari

Chak moun ki pase fan ti pale

Epi vire do yo ale

San yo pa menm vire gade

Klòch la sonnen lè a rive pou nou pran konsyans

Pou n sispann pale vire pawòl ki pa gen sans

Sin pa fè inyon pap gen Inite

Sitout ban Nou Bouke

An poze andan Kay Pèp la, pou fè yon Chèn Solidarite

Menm si w te djed, ou byen Tèt Kale

Pou n ka Renmen Ayiti tout ban vre

Pou peyi a ka Kristalize

Se nou tout ki pou leve kanpe.

— DUPALIS Nathan

Eske w’ kapab di m’ mwen/Can you tell me?

4 02 2011

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa lè m’ wè w’

Mwen santi m’ byen

Kan m’ pa avè w’

Mwen pa anyen

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa lè w’ absan

Ou nan panse m’ toutjounen

Kan w’ prezan

Pa gen plenyen

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa w’ pran tout plas

Ki andedan kè mwen

Pa menm hen yon tie spas

Pou yon lòt kretyen

Eske w ka di m’ mwen

Pouki antidot maladi m’

Se ou menm

Anfen di m’

Pouki se ou m’ renmen

Jiskaske m’ bliye vi m’

— CÉSAIRE Lisa Stéphanie

*************************************************************

Can you tell me

Why, when I see you,

I feel so well,

And when I’m not with you,

I’m nothing at all?

Can you tell me

Why, when you’re not there,

You’re in my thoughts all day

And when you’re there

I can never complain?

Can you tell me

How you have taken up every place

Inside this heart of mine

And not left any space

For anyone else at all?

Can you tell me

Why the antidote to my disease

Is you?

And finally tell me

Why it is you that I love

Until the day I die?

— Lisa Stéphanie CÉSAIRE

Nou di ase/We say “Enough”

4 02 2011

Malgre tout sa n’ap pase

Nou toujou espere

Yon jou sa ka chanje

Menm lè souf nou preske koupe.

Nou di ase

Pou sa n’ap pase

Menm lè moun ki konsène

Pa janm tande vwa n’ k’ap kriye.

Yo fè n vote

Pou Bon lespwa

Lè n’ revandike

Yo bann kout bwa.

Yo di n’ naje

Pou n’ ka soti

Bouche nen nou

Bwè dlo santi.

Sa k’ pa gen kè

Viv nan mizè

Y’ale vole

Fè kidnapè

Kilè Ayiti ap sispann viktim

Anba kolè laniti

Yon ti lapli

Nou gen moun viktim.

Tranblemanditè te komanse

Kolera men map kontinye

Anpil fanmi pa sispann kriye

Mize pèp la k’ap ogmante.

Yo di, aprè soufrans

Se delivrans

Si n’ pran konsyans

Nou gen yon chans.

Moun k’ap kriye

An nou priye

Se sèl Bondye

K’ ka delivre n.’.

— JOSEPH Dénold (G.Love)

*********************************************************

In spite of everything that has happened to us

We still hope.

Someday, this can change

Even as our breath ceases to flow.

We say “Enough”

To what has happened to us

Even as the leaders who should be concerned

Refuse to hear our voices as we cry out.

They make us vote

All in good faith.

When we assert ourselves,

They cut us down.

They tell us to swim

So that we can escape.

Hold our noses

And drink stinking water.

Those who have no hearts

Live in misery

They go out and steal

They kidnap

When will Haiti stop being a victim

Of Nature’s wrath?

Even a little rain

Makes us victims over again.

It began with the earthquake

It continues with cholera

Many families haven’t stopped crying

The people’s misery grows and grows

They say: After suffering

Comes deliverance.

If we keep our conscience

We still have a chance.

People are crying.

Let us pray.

It is only God

Who can deliver us.

— Dénold JOSEPH (G. Love)